มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/61 (กองบิน) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16032426053  จ่าอากาศโทหญิงธมนวรรณ โตษยานนท์  Cpl. Thamonwan Tosayanon  
26032426054  จ่าอากาศตรีหญิงเพ็ญพักตร์ บุญเสริม  LAC Penpak Boonserm  
36032426055  จ่าอากาศโทหญิงวรรณนภา จั่นตอง  Cpl. Wannapa Juntong  
46032426057  จ่าอากาศตรีกนกพล ดวดรักษ์  LAC Kanokpol Duadrak  
56032426058  จ่าอากาศเอกกรกฎ บุญแถม  Sgt. Korakot Boontaem  
66032426059  พันจ่าอากาศเอกกล้าณรงค์ แสนพะเยาว์  FS1 Klanarong Sanpayao  
76032426060  จ่าอากาศเอกก้องภพ ลัมวุฒิ  Sgt. Kongpop Lammawoot  
86032426061  จ่าอากาศตรีกิติธัช วังแปง  LAC Kittithat Wangpang  
96032426064  พันจ่าอากาศตรีจอมดิลก กระต่ายจันทร์  FS3 Jomdilok Katayjan  
106032426065  จ่าอากาศตรีจิรายุ จ้าเสียง  LAC Jirayu Jasiang  
116032426066  จ่าอากาศเอกเจตนิพัทธ์ ใจคำ  Sgt. Jatnipat Jaikham  
126032426067  จ่าอากาศเอกเจตรินทร์ ยาวิชัย  Sgt. Jettarin Yawichai  
136032426069  จ่าอากาศโทชนน มาริจัย  Cpl. Chanon Marijai  
146032426070  จ่าอากาศตรีชนาวุฒิ หมอนทอง  LAC Chanawut Monthong  
156032426071  จ่าอากาศเอกชลวัฒน์ ประดิษฐ์ศิริผล  Sgt. Chonlawat Praditsiripol  
166032426073  จ่าอากาศเอกเชิดพงศ์ ทิพย์พรม  Sgt. Cherdphong Thipprom  
176032426075  จ่าอากาศเอกณรงค์ฤทธิ์ ปัญญาดี  Sgt. Narongrit Panyadee  
186032426076  นายณัฐวุธ ศรีสวัสดิ์  Mr.Nuttavut Srisawat  
196032426077  นางสาวณัฏฐ์ภัทรภร ทองสัมฤทธิ์  Miss Natphattharaphon Thongsamrit  
206032426078  จ่าอากาศตรีณัฐชนน ภู่บัว  LAC Natchanon Phubua  
216032426079  จ่าสิบตรีณัฐพงศ์ น่วมดี  SM3 Nattapong Nuamdee  
226032426080  จ่าอากาศโทณัฐพงษ์ ใจปิน  Cpl. Nuttapong Jaipin  
236032426082  จ่าอากาศโททวีโชค สำราญฤทธิ์  Cpl. Thaweechok Samranrit  
246032426083  จ่าอากาศโทธนวัฒน์ สืบบุญ  Cpl. Tanawat Serbboon  
256032426084  จ่าอากาศตรีธนา มีมั่งคั่ง  LAC Thana Meemungkung  
266032426085  จ่าอากาศตรีธนากร โปกำเนิด  LAC Thanagon Pogumnerd  
276032426086  พันจ่าอากาศเอกธวัชชัย กุลาชัย  FS1 Thawatchai Kulachai  
286032426087  จ่าอากาศเอกธวัชชัย จันทร์สอน  Sgt. Thawatchai Janson  
296032426090  จ่าอากาศตรีนุกูล ตั้งสุพรรณ  LAC Nukun Tangsuphan  
306032426091  จ่าอากาศโทเนติพงษ์ คำสังวาลย์  Cpl. Nathipong Khamsangwan  
316032426093  นายบุญฤทธิ์ ยิ้มฤทธิ์  Mr.Bunyarit Yimrit  
326032426094  สิบเอกปณิธาน เรืองเจริญ  Sgt.Panithan Raungcharoen  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐศาสตร์ วิชาเอกการเมืองการปกครอง (Political Science (Politics and Governments)) 21/61 (กองบิน) กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) รัฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Political Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336032426095  นายปภาวิณ ประดับวงศ์  Mr.Paparwin Padupwong  
346032426096  จ่าอากาศเอกปริญญา แม่นรัตน์  Sgt. Parinya Maenrat  
356032426098  สิบตรีปัณณวัฒน์ ตัดพุดซา  Pfc.Punnawat Tudpudsa  
366032426099  พันจ่าโทณัฎฐพล รอดเลิศ  CPO2 Natapon Rodlert  
376032426101  พันจ่าอากาศโทพงศธร บุญเลิศ  FS2 Pongsatorn Boonlert  
386032426102  นางสาวพรรณวรินทร์ วิริยะพันธุ์  Miss Panvarin Viriyaphan  
396032426103  สิบตรีพันธสิริ ปาลิวนิช  Pfc.Pantasiri Parivanit  
406032426104  จ่าอากาศเอกพีรวัฒน์ อาษาขันธ์  Sgt. Phirawat Arsakhan  
416032426105  จ่าอากาศเอกภวณัฐ หน่อแก้ว  Sgt. Phawanut Nokeaw  
426032426106  จ่าอากาศโทภัทร์พิสุทธิ์ เยาวรัตน์  Cpl. Phatpisut Yaowarat  
436032426107  จ่าอากาศโทภูธเนศ จันทร์โปร่ง  Cpl. Putanat Janprong  
446032426108  จ่าอากาศโทภูมิประภัทร พละทรัพย์  Cpl. Poompraphat Palasap  
456032426109  จ่าอากาศตรีภูริณัฐ เงินเสือ  LAC Phurinat Ngernsue  
466032426110  จ่าอากาศโทเมธานนท์ เมฆทับ  Cpl. Matanon Mektap  
476032426112  จ่าอากาศโทรัฐพงศ์ วันสนุก  Cpl. Ratthaphong Wansanuk  
486032426113  จ่าอากาศเอกวชิระ จอมนงค์  Sgt. Wachira Jomnong  
496032426115  นายวุฒิพงษ์ มณีสถิตย์  Mr.Wuttipong Maneesatid  
506032426116  จ่าอากาศโทวุฒิภัทร โกศลวรรธน์  Cpl. Wuttipat Kosonwat  
516032426117  จ่าอากาศเอกศักดิ์ดา อัคศรี  Sgt. Sakda Akkasri  
526032426118  จ่าอากาศเอกศิสมพงษ์ อบเชย  Sgt. Sisompong Obchay  
536032426120  เรืออากาศโทสกล จิระธนเมธี  Flg.Off. Sakon Jiratanametee  
546032426123  จ่าอากาศตรีสิทธิกร ทองครุธ  LAC Sitthikon Thongkut  
556032426125  จ่าอากาศตรีโสฬส หน่อแก้ว  LAC Sorot Nokaew  
566032426126  จ่าอากาศเอกหญิงจารุเนตร บุญทวี  Sgt. Jarunet Buntawee  
576032426128  พันจ่าอากาศเอกอนิรัตน์ สุกใส  FS1 Anirut Suksai  
586032426129  จ่าอากาศตรีอนิวัฒน์ มะลิขาว  LAC Aniwat Malikhaw  
596032426130  จ่าอากาศตรีอภิสิทธิ์ เขียวไทร  LAC Apisith Khiaosai  
606032426131  สิบเอกอัษฎาวุธ หุ่นฉัตร  Sgt Atsadawut Hunchat  
616032426133  พันจ่าอากาศเอกเอกรัฐ อยู่ยัง  FS1 Eakarat Youyoung  
626032426140  นายชุติพัฒก์ ปานภู่  Mr.Chutipat Panpoo