มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 21/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035612003  นางสาวฐาปนี จันฉิม  Miss Thapanee Chanchim  
26035612006  นางสาวพิมพ์สิริ กลิ่นบุหงัน  Miss Pimsiri Kinbuhngan  
36035612010  นางสาววิไลวรรณ สีหนาท  Miss Viliwon Seehanat  
46035612016  นางสาวหทัยภัทร กรานสำราญ  Miss Hathaiphat Kransamran  
56035612017  นายณัฐพงศ์ อนันตะ  Mr.Nattapong Ananta  
66035612021  นายรัชชานนท์ ทองจันทร์  Mr.Ratchanon Thongjan  
76035612023  นายอภิชาญ แช่มชอง  Mr.Apichan Chamchong  
86035612024  นายอภิชาติ นันทารัมภ์  Mr.Aphichat Nantaram  
96035612028  นางสาวมนัสนันท์ อิ่มกระจ่าง  Miss Manatnan Aimkrachang  
106035612031  นางสาววริษฐา ทับทั่ง  Miss Waittha Thapthang