มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/12 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035615001  นางสาวกนกวรรณ ไชยชนะ  Miss Kanokwan Chaichana  
26035615002  นางสาวกมลรัตน์ สายแก้ว  Miss Kamolrat Saikaew  
36035615004  นางสาวกันยามาศ ธงโพธิ์ศรี  Miss Kanyamas Thongphosri  
46035615005  นางสาวกาญจนา บุรีหลง  Miss Kanjana Bureelong  
56035615006  นางสาวกาญจนา พลอยกระจ่าง  Miss Kanchana Phloikrachang  
66035615007  นางสาวกุสุมา คงเกิด  Miss Kusuma Khongkert  
76035615008  นางสาวเกศา ทองสุข  Miss Kesa Tongsuk  
86035615009  นางสาวขนิษฐา ฉิมดี  Miss Kanitta Chimdee  
96035615010  นางสาวชุติมา อินทร์ศวร  Miss Chutima Insuan  
106035615011  นางสาวฑิตยา รูปเขียน  Miss Titaya Rupkhian  
116035615012  นางสาวณัฐธิตา มั่นคง  Miss Natthida Mankhong  
126035615013  นางสาวณัฐนรี อยู่ดี  Miss Natnari Oiudi  
136035615014  นางสาวณัฐมน ม่วงทอง  Miss Nutthamon Muangthong  
146035615015  นางสาวณัฐวดี พรมเพ็ชร  Miss Nattavadee Phrompech  
156035615016  นางสาวดลญา ม่วงโพธิ์หวั่น  Miss Donlaya Moungphohwan  
166035615017  นางสาวธนิตา รายะนคร  Miss Thanita Rayanakorn  
176035615018  นางสาวธัญญลักษณ์ เขื่อนเพชร  Miss Thanyaluk Khuanphet  
186035615019  นางสาวธัญญารัตน์ บุญภิบาล  Miss Thanyarat Bunphiban  
196035615020  นางสาวธัญพิชชา โสนาง  Miss Thunpicha Sonang  
206035615021  นางสาวนันทวรรณ สิงห์แก้วสืบ  Miss Nantawan Singkaewsueb  
216035615022  นางสาวปิยะนุช สลับศรี  Miss Piyanuch Salabsri  
226035615024  นางสาวพรพิมพ์ มากบ้านบึง  Miss Pornpim Makbanbueng  
236035615025  นางสาวพรพิมล เนียมเอม  Miss Phonphimon Niameam  
246035615026  นางสาวพิชญา ป้องขัน  Miss Pitchaya Pongkhan  
256035615028  นางสาวเพ็ญศิริ ดีสุด  Miss Pensiri Disut  
266035615029  นางสาวภัคฐ์พิชา วรรณไพบูลย์  Miss Pakpicha Wannaphaibool  
276035615030  นางสาวมาริสา ภู่รพ  Miss Marisa Phoorop  
286035615031  นางสาวมุกรินทร์ มิตรบ้านยาง  Miss Mukkarin Mitbanyang  
296035615032  นางสาวรติรส แก้วถึง  Miss Ratiros Kaeothueng  
306035615033  นางสาวรวิวรรณ์ ลิ้มธรรมรงค์  Miss Rawiwan Limthamrong  
316035615034  นางสาวรักชนก สอนวงศ์  Miss Rakchanok Sonwong  
326035615035  นางสาวรัชนีกร สอนอิ่ม  Miss Ratchaneekorn Sonim  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/12 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336035615036  นางสาวรัชวิภา คงหนองลาน  Miss Radchawipa Kongnonglan  
346035615037  นางรัตนาภรณ์ ชัยชมภู  Mrs.Rattanaporn Chaichompoo  
356035615038  นางสาววรัทสยา ภิรมย์  Miss Waratsaya Phirom  
366035615040  นางสาววสุธิดา เมืองเหลือ  Miss Wasutida Muanglue  
376035615041  นางสาววิภาวดี ทองคำเปลว  Miss Vipavadee Thongkumplew  
386035615042  นางสาวศจี วินิจฉัย  Miss Sajee Winitchai  
396035615043  นางสาวสไบทิพย์ แคะนาค  Miss Sabaithip Kaenark  
406035615044  นางสาวสหฤทัย พลัง  Miss Saharuethai Palang  
416035615045  นางสาวสุจิตตรา วงศ์ตามี  Miss Sujittra Wongtamee  
426035615046  นางสาวสุพรรษา เมทางสุเวช  Miss Supansa Metarngsuved  
436035615047  นางสาวหนึ่งฤทัย เถื่อนคำ  Miss Nongruthai Taenchon  
446035615048  นายชูเกียรติ ดีแล้ว  Mr.Chookiat Deelaew  
456035615050  นายสุริยา พูนมะเริง  Mr.Suriya Phunmaroeng  
466035615064  นางสาวพิจิตรา ประชีพ  Miss Pijittra Pracheep  
476035615075  นางสาวศิริพร แซ่ตั้ง  Miss Siriphon Saetang  
486035615080  นางสาวสุนารี เอี่ยมหุ่น  Miss Sunari Aiamhun  
496035615082  นางสาวสุภาพร ทิมะตะ  Miss Supaporn Thimata  
506035615096  นางสาวจิณณพัต หลิมเจริญ  Miss Chinnaphat Limcharoen  
516035615098  นางสาวณีรนุช โล่นพันธ์  Miss Neeranuch Lonphan