มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/13 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035615049  นายทศพร พ่วงกระแสร์  Mr.Thotsaporn Phuangkrasae  
26035615051  นางสาวกนกพร แก้วเกตุ  Miss Kanokporn Kaewket  
36035615052  นางสาวกนกวรรณ ชาวนาผล  Miss Kanokwan Chaonaphol  
46035615053  นางสาวธัญจิรา นุ่มเอี่ยม  Miss Tunjira Numiam  
56035615054  นางสาวธิดารัตน์ ฤทธิ์แฉ่งทอง  Miss Thidarat Ritchangthong  
66035615055  นางสาวนันธวรรณ ปานสุวรรณ  Miss Nuntawan Pansuwan  
76035615056  นางสาวนิลมล สุขวิเศษ  Miss Nilamol Sukwisate  
86035615057  นางสาวนิโลบล ไชยช่อฟ้า  Miss Nilobon Chaichorfa  
96035615058  นางสาวบุณฑิกา แพร่น่าน  Miss Buntika Phraenan  
106035615059  นางสาวเบญจพร มีชูโภชน์  Miss Benjaporn Mechuphod  
116035615060  ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียารัตน์ สุทธิหล่อ  Acting Sub Lt. Preeyarat Sudtilor  
126035615061  นางสาวปวริศา หลำแสงกุล  Miss Pawarisa Lamsangkul  
136035615062  นางสาวปาเจรา เชียงรส  Miss Pajara Chaerngros  
146035615063  นางสาวพนิดา ชัยวัฒน์  Miss Phanida Chaiwat  
156035615065  นางสาวพิมพ์นิภา ปิกรอด  Miss Pimnipa Pikrod  
166035615066  นางสาวมิ่งขวัญ ทุมทา  Miss Mingkwarn Tumta  
176035615067  นางสาวเยาวลักษณ์ เจริญโพธิ์  Miss Yaowalak Charoenpho  
186035615068  นางสาวรัชดา เมฆสันต์  Miss Ratchada Mekkason  
196035615069  นางสาวรัชนีพร อยู่อิน  Miss Ratchaneeporn Yooin  
206035615070  นางสาววราภรณ์ แสนสุวรรณ  Miss Warapon Saensuwan  
216035615071  สิบโทหญิงวาสนา บัวบุตร์  Cpl.Wasana Buabud  
226035615072  นางสาววิภา วงษ์ษา  Miss Wipa Wongsa  
236035615073  นางสาววิภาวรรณ แปลงสิน  Miss Wipawan Plaengsin  
246035615074  นางสาววิมลลักษณ์ ทัศศรี  Miss Wimonlak Thatsee  
256035615076  นางสาวศุทธินี กลมพุก  Miss Suttinee Klomphuk  
266035615077  นางสาวสายไหม โม้เกี้ยง  Miss Saimai Mokliang  
276035615078  นางสาวสุชาดา เศรษฐบุตร  Miss Suchada Setthabot  
286035615079  นางสาวสุธาทิพย์ เสมศรี  Miss Sutathip Semsri  
296035615081  นางสาวสุปราณี พูลคล้าย  Miss Supranee Phulklay  
306035615083  นางสาวสุภาวรรณ สิงห์พันธุ์  Miss Suphawan Singphan  
316035615084  นางสาวหนึ่งฤทัย ดวนมีสุข  Miss Nuengruetai Duanmeesook  
326035615085  นางสาวณิชาภัทร จุ้ยทรัพย์  Miss Nichaphat Juisup  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 21/13 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336035615086  นางสาวอัจฉรา ฝังมณี  Miss Ajchara Fangmanee  
346035615087  นางสาวอัญชลี รองคำภีร์  Miss Anchalee Rongkampee  
356035615088  นางอัญชลี สนทิม  Mrs.Oanchalee Sontim  
366035615089  นางสาวอาทิตยาณี โฉมสุข  Miss Athitayanee Chomsuk  
376035615090  นางสาวอำนวยพร จิ๋วอยู่  Miss Amnuayporn Jiwyu  
386035615091  สิบเอกนพดล มาอิน  Sgt. Noppadol Main  
396035615092  นายนฤเบศร์ เข็มเพชร  Mr.Naruebet Khemphet  
406035615093  สิบเอกศุรศักดิ์ มูลทา  Sgt. Surasak Moonta  
416035615094  นางสาวประภาพร บุตรสิทธิ์  Miss Prapaporn Butsit  
426035615095  นางสาวชนนิกานต์ ยี่สุ่นแป้น  Miss Chonnekan Yeesoonpan  
436035615097  นางสาวนัยนา บุญเหลือ  Miss Naiyana Boonlear  
446035615099  นางสาวมาริษา ศรีนวน  Miss Marisa Srinuan  
456035615100  นางสาวธวัลพร เกสรทอง  Miss Thawanporn Kesornthong  
466035615101  นางสาวกุสุมาลย์ เวียงอินทร์  Miss Kusuman Wiangin  
476035615102  นางสาวชนิตา ปานมณี  Miss Chantia Panmanee