มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 21/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035249001  นายกิจจา แก้วน้อย  Mr Kitja Kaewnoi  
26035249002  นายกิตติพงศ์ ตันวิจิตร  Mr.Gittiphong Tanvichit  
36035249003  นายชัยธวัช อินทเสน  Mr.Chaitawat Intasan  
46035249004  สิบเอกชัยวัฒน์ กัลยา  Sgt.Chaiwat Kanlaya  
56035249005  นายดนัทธรัตน์ นวัชพัทรวงศ์  Mr. Danattharat Nawatphatcharawong  
66035249006  นายธนเดช ดิษบรรจง  Mr.Thanadech Ditbanjong  
76035249007  นายธีรนันท์ หลวงนันท์  Mr.Teeranan Luangnan  
86035249008  นายธีรเมธ ท้วมนาค  Mr.Theeramet Tuamnak  
96035249009  นายนิธิชัย อินตะมะ  Mr.Nithichai Intama  
106035249010  นายไพโรจน์ สังข์สุข  Mr.Pairoj Sangsook  
116035249011  นายรัชช์ธนันต์ชัย ศรีเพชร  Mr.Raththananchai Sriphet  
126035249012  นายรัฐไกร เนตะศาสตร์  Mr.Rhatthakai Natasat  
136035249014  นายวรพล เผือกวิสุทธิ์  Mr.Wlapon Phurkwisut  
146035249015  นายวิชัย ภู่จันทร์  Mr.Wichai Phuchan  
156035249016  นายวีรชน ท่านพรหม  Mr.Wirachon Thanphrm  
166035249017  นายศักดิ์สิทธิ์ ขำดำ  Mr.Saksit Khumdum  
176035249018  นายอนุชา ศรีบุบผา  Mr.Anucha Sribubpa  
186035249019  นายปิยะพร เกษพานิช  Mr.Piyaporn Ketpanit  
196035249021  นายรัฐชานนท์ พรามนาค  Mr.Ratchanon Phramnak