มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 21/04 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16035251001  นายฆนาการ ใจดี  Mr.Kanakarn Jaidee  
26035251002  นายจันทโชติ คงเมือง  Mr.Chanthachot Khongmueang  
36035251003  นายชิตมนต์ ผึ่งผาย  Mr.Chittamon Phuengphai  
46035251004  นายณัฐพล ยงพรหม  Mr.Natphon Yongphrm  
56035251005  นายทัตเทพ เทพสุทิน  Mr.Thatthep Thepsuthin  
66035251006  นายธนกร สำเหนียก  Mr. Thanakorn Samneak  
76035251007  นายธเนศ นวลอยู่  Mr.Thanet Nuanoiu  
86035251008  นายนัทธพงศ์ มาขาว  Mr.Natthaphong Makhao  
96035251009  นายบุญฤทธิ์ เนตรวงษ์  Mr.Boonyarit Natwong  
106035251010  นายพงศธร ช่วยพรม  Mr.Phongsatorn Chauyprom  
116035251011  นายภาณุพงศ์ พรมพุก  Mr.Phanuphong Phompook  
126035251012  นายภูริวัฒน์ จันทวงค์  Mr.Puriwat Jantawong  
136035251013  สิบโทศานติ ทวีสกิจ  Cpl.Santi Thawisakit  
146035251014  นายศิวัช สุริยจันทร์  Mr.Siwat Suriyachan  
156035251015  นายสุวิทย์ ชินภัทร์ไพศาล  Mr.Suwit Chinnaphatphaisan  
166035251016  นายอนันต์ กัณฑะวงศ์  Mr.Anan Kanthawong  
176035251017  นายวีรพงษ์ ริสบิน  Mr.Weerapong Rissabin