มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) รุ่น 19 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067101001  นางสาวนลินี วรวงษ์  Miss Nalinee Worawong  
26067101002  นางสาววนิดา คุณสิน  Miss Wanida Khunsin  
36067101003  นางสาววิไล อ่อนตานา  Miss Wilai Ontana  
46067101004  นางสาวศศิธร พงษ์เพ็ง  Miss Sasithorn Phongpheng  
56067101005  นายบุญชนะ บุญโตนด  Mr.Boonchana Boontanode  
66067101006  นายพัชรพงษ์ เพชรโก  Mr.Phatcharaphong Phetko  
76067101007  นายสนามชัย ม่วงมี  Mr.Sanamchai Moungmee  
86067101008  นายอดิศักดิ์ แก้วหายเคราะห์  Mr.Adisak Keawhaikhaoa  
96067101009  นางสาวชฎาธาร จันทร์ดี  Miss Chadathan Jundee  
106067101010  นางตุลา สุขสัมพันธ์  Mrs.Tula Suksamphan  
116067101011  นางสาวเยาวรัตน์ ชื่นพุก  Miss Yaowarat Chuenphuk  
126067101012  นางรุ่งนภา พฤกษาศิลป์  Mrs.Rungnapar Prueksasin  
136067101013  นางสาวโสรดา จันทร์บุญนาค  Mrs. Sorada Junboonnak  
146067101014  นายชิโนรส จันทร์บุญนาค  Mr.Chinorot Junboonnak  
156067101015  นายนพพร กลิ่นเจริญ  Mr.Nopporn Klinjaloen  
166067101016  นายพรนธีร์ สุขิตกุลสิรธีร์  Mr.Phonnthi Sukhitkunsirathi  
176067101017  นายสกลกริต วรรณสวาท  Mr.Sakonkrit Vannasawat