มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067605001  นางสาวชมพูนุท คำพุฒ  Miss Choompoonuch Khamphut  
26067605002  นางสาวธัญวรรณ นวัชพัชรวงศ์  Miss Thanyawan Nawatphatcharawong  
36067605004  นางมนทกานต์ พุ่มโม  Mrs. Montakan Pummo  
46067605005  นางสาวมนัสนันท์ ปงอ้อคำ  Miss Manatsanun Pongorkum  
56067605006  นางสาวสายน้ำ ชาติบุตร  Miss Sainam Chatbut  
66067605008  นายเดชา แสนทอง  Mr.Decha Santhong  
76067605022  นายกฤษณ์ ศรสุวรรณ  Mr.Krit Sonsuwan  
86067605023  นายวัชรพงษ์ ขำแก้ว  Mr.Watcharaphong Khamkaeo