มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 10 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2560
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16067605003  นางปพิชญา จั่นตอง  Mrs.Papitchaya Chantong  
26067605007  นายณัฐพนธ์ อารมณ์  Mr.Nataphon Arom  
36067605009  นางนวรรณ บุญเทียน  Mrs.Nawan Boontien  
46067605010  นางสาวณัฐธันญา กงสิมมา  Miss Nutthanya Kongsimma  
56067605011  นางสาวดรุณี มูลฐี  Miss Darunee Moonthi  
66067605012  นางสาวนภาวรรณ พัทธสีมา  Miss Naphawan Phuttaseema  
76067605013  นางพรรณอร กุลนานันท์  Mrs.Panorn Kunlananan  
86067605014  นางสาวพลอยขวัญ คุณเฉย  Miss Phloikhwan Kuncay  
96067605015  นางสาวพิไลลักษณ์ พิพัฒนกุล  Miss Pilailuck Phipattanakul  
106067605016  นางสาวรุ่งรวิน กันธิวาท  Miss Rungrawin Kantiwat  
116067605017  นางสาวศรินยา ดวงจำปา  Miss Sarinya Daungjumpa  
126067605018  นางศริยา โพธิ์ป้อม  Mrs.Sariya Phopom  
136067605019  นางสาวสายฝน ไชยสวัสดิ์  Miss Saifon Chaisawat  
146067605021  นางสาวสุภาวดี คำลือ  Miss Supawadee Kamlue  
156067605024  นายวุฒิชัย นาคบัว  Mr.Wuttichai Nakbuy