มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ฟิสิกส์ (Physics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112230002  นางสาวภัทราพร แท่งทอง  Miss Phattaraporn Thangthong  
26112230003  นางสาวอรจิรา ฉิมสันเที๊ยะ  Miss Onjira Chimsanthea  
36112230004  นายจิรานุวัฒน์ ทองกลาง  Mr. Chiranuwat Thongklang  
46112230005  นายพิทักษ์ สีทาทน  Mr. Phitak Seethathon  
56112230006  นายเมธี โอ้วสุวรรณ  Mr. Methi Aowsuwan