มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112231001  นางสาวชมพูนุช ดลสา  Miss Chomphunut Donsa  
26112231002  นางสาวธนพร คล้ายทอง  Miss Tanaporn Klaythong  
36112231003  นางสาวนัฐณกัลป์ฌอฬ นะตา  Miss Nattanakanchon Nata  
46112231004  นางสาวนัฐธิดา ทาใจ  Miss Nattida Thajai  
56112231005  นางสาวบัณฑิตา เล่ห์กล  Miss Banthita Lakol  
66112231006  นางสาวพราวพิสุทธิ์ ลิ้มเจริญดี  Miss Prawpisoot Limcharoendee  
76112231007  นางสาวเมธาวี เที่ยงธรรมโม  Miss Methawi Thiangthammo  
86112231008  นายกฤษฎา กาเลี่ยน  Mr. Kitsada Kalean  
96112231009  นายจักรดุลย์ ทองหล่อ  Mr. Jackdul Tonglo  
106112231010  นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง  Mr. Nattapong Prawjang  
116112231011  นายณัฐพล ไถหว่าน  Mr. Natthapon Thaiwan  
126112231012  นายธนพล แย้มทุ่ง  Mr. Thanaphon Yamthung  
136112231013  นายธีรภัทร์ ศรีจันทร์ดี  Mr. Mr.Theeraphat Srijandee  
146112231014  นายนพดล บุญดี  Mr. Noppadon Boondee  
156112231015  นายบุรินทร์ ดานาดเเก้ว  Mr. Burin Danadkeaw  
166112231016  นายภูชิต วิกรัยพัฒน์  Mr. Pochit Vigaipat  
176112231017  นายภูธร ดาสา  Mr. Phuthon Dasa  
186112231018  นายมงคล แสงสุข  Mr. Mongkon Sangsook  
196112231019  นายรัชชานนท์ สิมสวัสดิ์  Mr. Ratchanon Simsawat  
206112231020  นายรัตนากร แสงอุ่น  Mr. Rattanakorn Saengaun  
216112231021  นายฤชัย โมงขุนทด  Mr. Ruchai Mongkoontod  
226112231022  นายวชิราวุธ ชุ่มบุญ  Mr. Whachirawoot Chumboon  
236112231023  นายวัชรินทร์ เกิดแก้ว  Mr. Watcharin Koedkaew  
246112231024  นายสันติภาพ สัตย์ธรรมรังษี  Mr. Santiphap Satthammarangsi  
256112231025  นายอภิวิชญ์ สโมสร  Mr. Aphiwit Samason  
266112231026  นางสาวจุฑาลักษณ์ มีโภค  Miss Juthaluck Meephok