มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112417001  นางสาวคฑามาศ บุบผาพ่วง  Miss Katamas Bubphaphuang  
26112417002  นางสาวดลนภา ดีแท้  Miss Dlonnapa Deetae  
36112417003  นางสาวธัญลักษณ์ สุทธศิริ  Miss Thanyalak Suttsiri  
46112417004  นางสาวนภมณี ฤทธิ์จีน  Miss Nopmanee Ritjeen  
56112417006  นางสาวพนิชนก สีขาว  Miss Phanitchanok Seekao  
66112417007  นางสาวพัชรพรรณ พูลโห้  Miss Patcharapan Poonho  
76112417008  นางสาวพัชราวดี สร้อยชื่อ  Miss Pacharavadee Saoychue  
86112417009  นางสาวพัชรีพร คำเกิด  Miss Patchareeporn Kamkerd  
96112417010  นางสาวพิริยา น่วมบุใหญ่  Miss Phiriya Nuambuyai  
106112417013  นางสาวอิสราภรณ์ อยู่นุ้ย  Miss Issaraporn Yoonui  
116112417014  นายกฤตยชญ์ แซ่เต็น  Mr. Krittayods Saeten  
126112417015  นายจักรพงษ์ บัวยะ  Mr. Jukkapong Buaya  
136112417016  นายจิราวัฒน์ เงาศรี  Mr. Jirawat Ngaosree  
146112417017  นายชยรพ แก้วสระแสน  Mr. Chayarop Kaewsasan  
156112417018  นายทัศน์ชนันทน์ บุญเรือง  Mr. Thatchanan Boonruang  
166112417019  นายธนกฤต สินสมุทร  Mr. Tanakrit Sinsamut  
176112417020  นายนรวัฒน์ ปานบรรจง  Mr. Norrawat Panbanjong  
186112417021  นายปณณัตน์ ผันเจริญ  Mr. Pananat Phuncharoen  
196112417022  นายรวิภาส หวังเดช  Mr. Rawiphat Wangdet  
206112417023  นายสุพัฒน์ แจ่มจันทร์  Mr. Supat Jamjun  
216112417025  นายอภิสิทธิ์ แนบเนียน  Mr. Apisit Nabnian