มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112416001  นางสาวกัลย์สุดา คำมาวงค์  Miss Kansuda Khammawong  
26112416002  นางสาวกาญจนา มาสะอาด  Miss Kanjana Masaard  
36112416004  นางสาวจิตราภรณ์ หม่อมศักดิ์  Miss Jitraporn Momsak  
46112416005  นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ตุ่น  Miss Jiraporn Phongtun  
56112416006  นางสาวจิราภรณ์ หลวงแสง  Miss Jiraporn Luangsaeng  
66112416008  นางสาวจุฑาบงกช ทิพย์คุณ  Miss Juthabongkoch Thipkun  
76112416011  นางสาวชนนิกาต์ สายจันทร์  Miss Chonnika Saijan  
86112416012  นางสาวชนิกา ฉิมพะลี  Miss Chanika Chimphalee  
96112416013  นางสาวชลิตา รุนแรง  Miss Chalita Runraeng  
106112416014  นางสาวฐิติพร บุญวังแร่  Miss Thitipron Bunwangrae  
116112416015  นางสาวณัฏฐ์ชญา ปรีชาวนา  Miss Natchaya Preechawna  
126112416016  นางสาวณิชกานต์ เหงี่ยมสูงเนิน  Miss Nichakan Ngiamsungnoen  
136112416017  นางสาวนฤพร กำเหนิด  Miss Naruephon Kamnoed  
146112416018  นางสาวปรัสวรรณ ติตุมมา  Miss Paratsawan Titumma  
156112416019  นางสาวปรารถนา สังข์สอาด  Miss Pratthana Sangsa-Ad  
166112416021  นางสาวปาลิดา แซ่หา  Miss Palida Saeha  
176112416022  นางสาวพลอยชมพู คงถาวร  Miss Ploychompoo Kongthaworn  
186112416023  นางสาวพิมขวัญ ดนตรี  Miss Pimkwan Dontree  
196112416024  นางสาวพิมพ์ประภา วงศ์หล้า  Miss Phimpapha Wongla  
206112416025  นางสาวพิมพา กวินยรรยง  Miss Pimpa Kawinyanyong  
216112416026  นางสาวพุทธิดา พันธ์หงษ์  Miss Puttida Panhong  
226112416027  นางสาวภัทราพร จุมศักดิ์  Miss Pattraporn Jumsak  
236112416028  นางสาวรัตนมน เนาขุนทด  Miss Rattanamon Naokuntod  
246112416029  นางสาววนิดา ธีระชาติดำรง  Miss Vanida Teerachatdamrong  
256112416031  นางสาววรัญญา กัณหากุล  Miss Waranya Kanhakul  
266112416032  นางสาววันวิสา คำภีร์  Miss Wanwisa Khampee  
276112416033  นางสาวสุจิตรา อินเฉลิม  Miss Sujittra Ainchalem  
286112416034  นางสาวสุชานันท์ นาคขํา  Miss Suchanan Nakkham  
296112416035  นางสาวสุชานาฏ เรืองพุ่ม  Miss Suchanat Rueangohum  
306112416037  นางสาวสุพรรณี น้อยอินวงค์  Miss Supunnee Noi-Inwong  
316112416039  นางสาวอลิสา ปู่บุตรชา  Miss Alisa Poobutcha  
326112416042  นายฉิงหลง แซ่เหยา  Mr. Chinglong Saeyao  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาจีน (Chinese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112416043  นายณัฐชนน แสงปัญญา  Mr. Nutchanon Saengpunya  
346112416044  นายธีระพงษ์ นิสนธิ์  Mr. Teerapong Nison  
356112416045  นายวทัญญู เกตุมีฤทธิ์  Mr. Vatanyu Kadmerit  
366112416046  นายสรวิชญ์ ประดาพล  Mr. Sorawich Pradaphol