มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112606039  นายกรวิชญ์ เรืองโชติ  Mr. Kooravict Roungchot  
26112606040  นายเกียรติกุล ปันจิติ  Mr. Keattikun Panjiti  
36112606041  นายจิรพงศ์ วิไลรัตน์  Mr. Jirapong Wilairat  
46112606042  นายเจษฏากร สว่างเมฆ  Mr. Jessadakorn Sawangmek  
56112606043  นายชัยณรงค์ สีทอง  Mr. Chainarong Seethong  
66112606045  นายธนากร ฟักเกตุ  Mr. Tanagorn Fakket  
76112606046  นายนิธิภัทร์ กองเพ็ง  Mr. Nithiphat Kongpheng  
86112606047  นายภาณุวัฒน์ เลี่ยนเล็ก  Mr. Panuwat Lianlek  
96112606048  นายภูวดล สัมพันธ์แพร  Mr. Puwadhol Sampanpae  
106112606049  นายมานิต อยู่กรุง  Mr. Manit Oiukrung  
116112606050  นายสราวุธ อาทะ  Mr. Sarawut Arta  
126112606051  นายสวรรค์เทพ ลี้สกุล  Mr. Sawantap Leesakun  
136112606052  นายอธิวัฒน์ กงนรินทร์  Mr. Athiwat Kongnarin  
146112606053  นายอัษฎา จันทโชติ  Mr. Assada Jantachod  
156112606055  นางสาวกัสสรา จันทร์รอด  Miss Kasara Chanrod  
166112606056  นางสาวตติยา ร่วมทอง  Miss Tatiya Raumthong  
176112606057  นางสาวธัญลักษณ์ พุ่มใบศรี  Miss Tanyalack Pumbaisri  
186112606058  นางสาวนริศรา สงวนสิน  Miss Naritsara Sanguansin  
196112606059  นางสาวเบ็ญจวรรณ วงวิสาร  Miss Banjawan Wongwisan  
206112606061  นางสาวปิยะรัตน์ นุ้ยป้อม  Miss Piyarat Nuipom  
216112606062  นางสาวพนิดา ขันสีดา  Miss Panida Khanseeda  
226112606063  นางสาวภวิกา พุทธา  Miss Phawika Phuttha  
236112606065  นางสาวรักสิตา ทองแจ่ม  Miss Raksita Thongjaem  
246112606069  นางสาววาทินี สิงห์พราม  Miss Wathinee Singpram  
256112606070  นางสาวสุภาวิดา จันทะมา  Miss Supawida Jantama  
266112606071  นางสาวอภิญากาญจน์ เลื่อมใส  Miss Aphiyakan Lueamsai  
276112606072  นางสาวนฤภัทร อินทรชิต  Miss Naluepat Intarachit  
286112606073  นางสาวสุพัตรา ประดิษนุช  Miss Suphatta Praditnut