มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Business Management) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112620001  นางสาวกาญจนา อ้นพา  Miss Kanjana Onpha  
26112620002  นางสาวเกวลี ภูมิชาติ  Miss Kaewalee Poomchat  
36112620003  นางสาวจิณญามณฑ์ บุญเสือธนานันท์  Miss Jinyanom Bunsuathananan  
46112620004  นางสาวดาราวลี พุ่มฝาง  Miss Darawalee Phumfang  
56112620005  นางสาวธนธรณ์ มีคำ  Miss Thanatorn Meekam  
66112620006  นางสาวธันยาภรณ์ อุทร  Miss Thanyapron Outon  
76112620008  นางสาวปริศรา ลีมี  Miss Parisara Leemee  
86112620009  นางสาวปิ่นมณี พูลล้น  Miss Pinmanee Poonlon  
96112620010  นางสาวพัทราภา สามารถ  Miss Pattarapha Samat  
106112620012  นางสาวภูษิตา กิจคะวงศ  Miss Phusita Kitkhawong  
116112620013  นางสาวรัตนาภรณ์ วัฒนศรีรังกุล  Miss Rattanaporn Watthanasrirangkun  
126112620014  นางสาววรรณภา ท่อทอง  Miss Wannapa Thothong  
136112620016  นางสาวศศิประภา จันทร์ผล  Miss Sasiprapa Janpol  
146112620017  นางสาวสุนันทิณี พุทธนาค  Miss Sunanthinee Phutnak  
156112620018  นางสาวสุภาภรณ์ ธัญญเจริญ  Miss Suphapornu Tanyacharoen  
166112620019  นายกฤตภาส อินนารี  Mr. Kittapas Innaree  
176112620022  นายจิรายุ คำดี  Mr. Jirayu Khumdee  
186112620023  นายชนะดล แอรอง  Mr. Chanadon Aerrong  
196112620024  นายธีรนัย พบประสาท  Mr. Thiranai Phobprasat  
206112620025  นายธีรภัทร์ อินปาน  Mr. Thirapat Inpan  
216112620026  นายนัฐธีร์ กันเพ็ง  Mr. Natnathi Kanpheng  
226112620027  นายภานุพงษ์ อ่ำพรม  Mr. Panupong Amprom  
236112620028  นายมงคลรัตน์ สุขชื่น  Mr. Mongkolrat Sukchuen  
246112620029  นายวุฒินันท์ สิงห์จันทร์  Mr. Wuttinan Singjan