มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112615001  นางสาวกมลวรรณ เพชรนิล  Miss Kamonwan Phetnin  
26112615002  นางสาวกมลวรรณ มีบุตร  Miss Kamonwan Meebud  
36112615003  นางสาวกรรณิกา อุทัยแสน  Miss Ganniga Outhaisaen  
46112615004  นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งโสภา  Miss Kanyarat Prongsopa  
56112615005  นางสาวกันยารัตน์ สระทองเทียน  Miss Kanyarat Sathongthien  
66112615006  นางสาวกัลยรัตน์ ปานดวง  Miss Kanyarat Panduang  
76112615007  นางสาวกัลยา ขันตีทัน  Miss Kanlaya Khanteetan  
86112615008  นางสาวกัลยาณี บุญรักษา  Miss Kanlayanee Bunraksa  
96112615009  นางสาวกัลยารัตน์ หอมแดง  Miss Kanyarat Homdang  
106112615010  นางสาวกาญจนา นิลสนิท  Miss Kanchana Ninsanit  
116112615011  นางสาวกานดา จันทะราช  Miss Kanda Jantarach  
126112615012  นางสาวกุลธิดา พาคำ  Miss Kuntida Phakham  
136112615013  นางสาวขวัญจิรา เหมือนกลาง  Miss Khuanjira Meunklang  
146112615014  นางสาวขวัญฤทัย ชาวนา  Miss Kuanruthai Chaona  
156112615015  นางสาวจันทิมา จันทะคุ่ย  Miss Jantima Jantakui  
166112615016  นางสาวจิราพร โทจำปา  Miss Jiraporn Tojumpa  
176112615017  นางสาวชลดา แก่นทอง  Miss Chonlada Kanthong  
186112615018  นางสาวชลิดา ศรีสุข  Miss Charida Srisuk  
196112615019  นางสาวณิชกานต์ ชุ่มชื่น  Miss Nichakan Chumchuen  
206112615020  นางสาวดวงรัตน์ ผุยรอด  Miss Duangrut Phuirod  
216112615021  นางสาวทักษพร วังศรี  Miss Taksporn Wangsri  
226112615022  นางสาวธนพร สุขวัฒน์  Miss Thanaphon Sukkhawat  
236112615023  นางสาวธัญจิรา ชูเนตร  Miss Tanjira Chunet  
246112615024  นางสาวธัญญารัตน์ คำโคตรสุน  Miss Thanyarat Kamkotsoon  
256112615025  นางสาวธัญญารัตน์ นกเด่น  Miss Tanyarat Nokden  
266112615026  นางสาวธิดาพร เอี่ยมพร  Miss Thidaporn Aeimporn  
276112615027  นางสาวธิมนรัตน์ ธรรมกุ  Miss Thimonlat Thammaku  
286112615028  นางสาวนพรัตน์ คำพาพันธุ์  Miss Noppharat Khamphaphan  
296112615029  นางสาวนันทพร มั่งมี  Miss Nanthaphon Mangmee  
306112615030  นางสาวเบญจวรรณ ผิลา  Miss Benchawan Phila  
316112615031  นางสาวปวีณา พรมมินทร์  Miss Paweena Phrommin  
326112615032  นางสาวผกาวดี จันดาหาร  Miss Phakawadee Jandahan  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112615033  นางสาวพรชิตา มั่นอีนัง  Miss Pornchita Munenung  
346112615034  นางสาวพรพนา ออมสิน  Miss Pornpana Aomsin  
356112615035  นางสาวภิลดา เอี่ยมยอด  Miss Philada Aiamyot  
366112615036  นางสาวภูมิตา ไทยสันทัด  Miss Phumita Thaisanthat  
376112615037  นางสาวมุธิตา บรรดากาล  Miss Muthita Bandakan  
386112615038  นางสาวรุจิรา แก้วคง  Miss Rujira Kaewkong  
396112615039  นางสาวลลิตา กำมาทอง  Miss Lalita Gummatong  
406112615040  นางสาววัชรี เวฬุมาส  Miss Watcharee Werumas  
416112615041  นางสาวศศิธร ปันนำ  Miss Sasiton Pannam  
426112615042  นางสาวศศินิภา แจ้งจันทร์  Miss Sasinipa Jangjan  
436112615043  นางสาวศุภาพิชญ์ ใจบาน  Miss Suphaphit Jaiban  
446112615044  นางสาวสิรีธร สมบูรณ์  Miss Sireethorn Somboon  
456112615045  นางสาวสุคณธ์ธาร บุญโชติ  Miss Sukhontarn Boonchod  
466112615046  นางสาวสุดารัตน์ ฤกษนันทน์  Miss Sudarat Loeksanan  
476112615047  นางสาวสุนันทา วงศ์ษา  Miss Sunantha Wongsa  
486112615048  นางสาวสุปราณี เรือนอินทร์  Miss Supranee Rueanin  
496112615049  นางสาวสุพรรษา เพ็ชร์บุรี  Miss Suphansa Phetburi  
506112615051  นางสาวสุวิมล เทพวรรณ์  Miss Suwimon Thepphawan  
516112615052  นางสาวอธิตยา ผาคำ  Miss Athitaya Phakham  
526112615053  นางสาวอาทิตยา ทองโกมุท  Miss Atitaya Thongkomut  
536112615054  นางสาวอุษา ดิษพงษา  Miss Ausa Ditphongsa  
546112615055  นายธีรนัย คำเมือง  Mr. Thiranai Khammuang  
556112615056  นายนวพรรษ เกี่ยวพันธ์  Mr. Nawaphat Kiaophan  
566112615057  นายพิชยุตม์ ดาสินธ์  Mr. Pichayut Dasin