มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112404005  นางสาวจิราภา ใจรัก  Miss Jirapa Jairak  
26112404046  นางสาวกนกวรรณ กันนิล  Miss Kanokwan Kannin  
36112404047  นางสาวกวิสรา หุ่นสิงห์  Miss Kawissara Hunsimg  
46112404048  นางสาวกุลธิดา ทัฬหสิริเวทย์  Miss Kuntida Thunhasiriwet  
56112404049  นางสาวคัทลียา ดูสมศักดิ์  Miss Kattleeya Doosomsak  
66112404050  นางสาวจิรัชญา สิงห์ลอ  Miss Jiratchaya Singlor  
76112404052  นางสาวชนนิกานต์ อบแก้ว  Miss Chonnikan Obgaew  
86112404053  นางสาวพิชชาภา บุญชุ่ม  Miss Phitchapha Bunchum  
96112404054  นางสาวทับทิม มีทรัพย์  Miss Thabthim Meesup  
106112404055  นางสาวนฤมล คำฤทธิ์  Miss Naruemon Kamrit  
116112404056  นางสาวนุชจรี สายหยุด  Miss Nuchjaree Saiyood  
126112404057  นางสาวพรไพลิน มิ่งสกุล  Miss Phonphailin Mingsakun  
136112404058  นางสาวพิมพ์นิภา ไพคำนาม  Miss Phimnipa Paikomnam  
146112404059  นางสาวพิมพ์อัปสร เผือกเปีย  Miss Pimabsorn Phuekpia  
156112404060  นางสาวแพรพรรณ แก้วคุ้ม  Miss Phaenphan Kaeokhum  
166112404061  นางสาวเมทิกา ธาดาอภิวัฒน์  Miss Meathiga Thadaaphiwat  
176112404062  นางสาวระพีพัฒน์ แก้วแสง  Miss Rapeepat Kaewsang  
186112404063  นางสาวรัตติกาล บุญยรัตน์  Miss Rattikan Bunyarat  
196112404064  นางสาวรัตนาภรณ์ จีนคง  Miss Rattanapon Jeenkong  
206112404065  นางสาวรุจิรา บุญเลิศ  Miss Rujira Boonlert  
216112404066  นางสาวลลิตา นอบเผือก  Miss Lalita Nobphueak  
226112404067  นางสาววชิราภรณ์ น่วมหมวด  Miss Wachiraporn Nuammuad  
236112404068  นางสาววิมลสิริ ชาญสมา  Miss Wimonsiri Chansama  
246112404069  นางสาววิลาสินี กระแย้ม  Miss Wilasinee Krayam  
256112404070  นางสาวศิริกัลยา คำขุนทด  Miss Sirikanya Kumkhunthod  
266112404071  นางสาวสุนิสา โป๊ะขุนทอง  Miss Sunisa Poakhunthong  
276112404072  นางสาวสุพรรษา คำนวน  Miss Suphansa Khamnuan  
286112404073  นางสาวอาทิตยา สุบิน  Miss Artitaya Subin  
296112404074  นางสาวอุมาพร สุขมล  Miss Umaporn Sukkamol  
306112404075  นางสาวไอริณ สวัสดี  Miss Airin Sawatdi  
316112404076  นายเกียรติศักดิ์ เอมอยู่  Mr. Kiattisak Aemyoo  
326112404077  นายธีรพล พรพฤฒิพงศ์  Mr. Teerapon Pornpruettipong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112404078  นายนรวัฒน์ ขวนขวาย  Mr. Norawat Khuankhwai  
346112404079  นายนวภัทร ทองใบ  Mr. Nawapat Thongbai  
356112404080  นายพสิษฐ์ คงต้นกูล  Mr. Pasit Kongtonkul  
366112404081  นายภัชศุ จุลกะระวิ  Mr. Phatsu Julkarawi  
376112404082  นายระพีพัฒน์ จันทร์จ๋อย  Mr. Raphiphat Janjoi  
386112404083  นายวรพจน์ ผาดเรือง  Mr. Woraphot Phatrueang  
396112404084  นายวีรยุทธ บัวป้อม  Mr. Werayut Buapom  
406112404085  นายวีรยุทธ ภู่เพ็ง  Mr. Weerayut Phupheng  
416112404086  นายไอศูรย์ รักษาสวัสดิ์  Mr. I-Soon Raksasawat  
426112404087  นางสาวแพรไหม ยุงทอง  Miss Pearmai Phngthong  
436112404088  นางสาวนฤภร ครุฑเกิด  Miss Naruporn Krutkerd  
446112404089  นายธนกฤต ตังประดิษฐกุล  Mr. Thanakrit Tangpraditkun  
456112404090  นางสาวพิชญา อ่ำเนินกุ่ม  Miss Pishaya Amnerngum  
466112404091  นางสาวปณิตา มุ่งฝอยกลาง  Miss Panita Mungfolkiang