มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112405046  นางสาวกมลเก้า จันทวงค์  Miss Kamonkao Jantawong  
26112405047  นางสาวกมลทิพย์ ขวัญเงิน  Miss Kamontip Khaun-Ngern  
36112405048  นางสาวเกศรินทร์ วงค์ระแหง  Miss Ketsarin Wongrahang  
46112405049  นางสาวชนาพร เมืองมูล  Miss Chanaporn Muengmoon  
56112405050  นางสาวณัฐพร ธงสันเที้ยะ  Miss Nattaporn Tongsanthei  
66112405051  นางสาวดวงนภา ธรรมขันคำ  Miss Duangnapha Thammakhankham  
76112405052  นางสาวธิดารัตน์ แผลงไพรี  Miss Tidarat Phaengpairee  
86112405053  นางสาวนัชชา ภูอองทอง  Miss Nutcha Poo-Ongthong  
96112405054  นางสาวนารีรัตน์ คงเนียม  Miss Narirat Khongniam  
106112405055  นางสาวพัชรีภรณ์ จิ๋วพุ่ม  Miss Phatchareepeon Jiwpum  
116112405056  นางสาวเวณิกา ขวัญแน่น  Miss Wenika Khuannan  
126112405057  นางสาวสวรรยา ย่อยสกุล  Miss Sawanya Yoisakul  
136112405058  นางสาวสหฤทัย ศรีลอย  Miss Saharuethai Sriloy  
146112405059  นางสาวสาวิตรี บิดาทุม  Miss Sawitree Bidathum  
156112405060  นางสาวสุพัตรา โพธิ์เรือง  Miss Supattra Phoruang  
166112405061  นางสาวอรทัย เกื้อเสนาะ  Miss Orathai Kueasano  
176112405062  นายกิตติคุณ เสืออุดม  Mr. Kittikhun Sueaaudom  
186112405063  นายคมสัน คุ้มสา  Mr. Khomsan Khumsa  
196112405064  นายเจษฎากรณ์ พานทอง  Mr. Chetsadakon Phanthong  
206112405066  นายชินพัฒน์ คำแผลง  Mr. Chinnapat Kamplaeng  
216112405067  นายชุติพงศ์ เรืองคำ  Mr. Chutipong Ruangkam  
226112405068  นายณัชพล อินทร์แผลง  Mr. Nutchaphon Ainpleang  
236112405069  นายณัฐวุฒิ เฉยชมผล  Mr. Nattawut Cheychompon  
246112405070  นายธนพล สีเสือ  Mr. Thanaphon Sisuea  
256112405071  นายธนวัฒน์ สนิทกูล  Mr.Thanawat Sanitgool  
266112405072  นายธีรภัทร แก้วดี  Mr. Teeraphat Kaewdee  
276112405073  นายนพเก้า เปียมี  Mr. Noppakaow Paimee  
286112405074  นายบุญญฤทธิ์ บุญโพธิ์  Mr. Boonyarit Boonpo  
296112405075  นายเปรมศักดิ์ จันทร์ตูม  Mr. Premsak Chantum  
306112405076  นายพงษ์ดนัย งูนิ่ม  Mr. Pongdanai Ngoonim  
316112405077  นายภาคีไนย กลิ่นภักดิ์  Mr. Pakinai Klinphak  
326112405078  นายภาณุวิชญ์ นาคมี  Mr. Phanuwit Nakmee  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336112405079  นายภานุวัฒน์ ม่วงทุ่ง  Mr. Panuwat Muangthung  
346112405080  นายยุทธณุชิต แจ้งสวะ  Mr. Yuttanuchit Jangsawa  
356112405081  นายวชิรวิทย์ พุ่มโพธิ์  Mr. Wachirawit Phumpho  
366112405082  นายวีรชัย แตงจ๊อก  Mr. Weerachai Tangjok  
376112405083  นายสหัสวรรษ เทพจันทร์  Mr. Sahasawat Tepchan  
386112405084  นายสามารถ ส่วนบุญ  Mr. Samart Suanbun  
396112405089  นางสาวสริตา เสือทัพ  Miss Sarita Sueathap  
406112405090  นายสิทธิโชค สิทธิเจริญ  Mr. Sittichok Sittijarern