มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16112244027  นางสาวฐิติมา ขุนอินทร์  Miss Thitima Khunin  
26112244028  นางสาวณัฐมน สนามทอง  Miss Natthamon Sanamthong  
36112244029  นางสาวณัฐวิภา นุชนาด  Miss Nattawipa Nudchanad  
46112244030  นางสาวดวงมณี แทนวงค์  Miss Duangmanee Thaenwong  
56112244031  นางสาวธัญวรัตน์ มหานิล  Miss Thunwarat Mahanin  
66112244032  นางสาวนิภา เกษศิลป์  Miss Nipha Ketsin  
76112244033  นางสาวพรพิมล บานแย้ม  Miss Pornpimon Banyame  
86112244034  นางสาวสมิตานัน พลศักดิ์ขวา  Miss Samitanan Phonsakkhwa  
96112244035  นางสาวสวรินทร์ จักษุ  Miss Sawarin Jaksu  
106112244036  นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง  Miss Amoornrat Kaewmuag  
116112244037  นายกฤษฎ์ คำแก้ว  Mr. Krit Khumkeaw  
126112244038  นายเกียรติภูมิ จุลยโชค  Mr. Kiattiphum Chunyachok  
136112244039  นายจิรภัทร์ สงขัย  Mr. Jirapat Songkhai  
146112244040  นายณัชพล บัวสิงห์  Mr. Natchaphon Buasing  
156112244041  นายดนุเดช มารัตน์  Mr. Danudet Marat  
166112244042  นายเทพประธาน เนตรนิล  Mr. Theppratan Netnin  
176112244043  นายปิยะพงษ์ แหลมจริง  Mr. Piyapong Leamjing  
186112244044  นายราเมศวร์ จำปั่น  Mr. Ramet Champan  
196112244045  นายวีรศักดิ์ มาสุ่ม  Mr. Wirasak Masum  
206112244046  นายศราวุธ อยู่ช้าง  Mr. Sarawut Yuchang  
216112244047  นายศิลป สาสนันท์  Mr. Silp Sasanant  
226112244049  นายสุเมธ ต้นมิ่ง  Mr. Sumet Tonming  
236112244050  นายสุรภัทร ศรีภมร  Mr. Surapat Sripamon  
246112244051  นายอภิโชค หมื่นพันธ์  Mr. Apichok Muenpun  
256112244052  นายปภาวิน อยู่คอน  Mr. Papawin Yookon