มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115603001  นางสาวกมลรัตน์ อยู่คง  Miss Kamonrat Hyiukong  
26115603002  นางสาวกาญจนา มีทรัพย์  Miss Kanjana Meesap  
36115603003  นางสาวขวัญเรือน วงขันตี  Miss Kwanreun Wongkhantee  
46115603004  นางสาวจารุวรรณ จันทร์ทอง  Miss Jaruwan Chanthong  
56115603005  นางสาวชญานิศ ป๊อกเชษฐ  Miss Chayanit Pokchet  
66115603006  นางสาวชนกนันท์ ทศไธสง  Miss Chanoknan Thosthaisong  
76115603007  นางสาวณัฐธินีย์ เขือนอก  Miss Natthinee Khueanok  
86115603008  นางสาวณิชมน มีชิน  Miss Nichamon Meechin  
96115603009  นางสาวนิศารัตน์ จันทร์อยู่สุข  Miss Nisarat Chanyusuk  
106115603010  นางสาวเบญญทิพย์ มนตรี  Miss Benyatip Montri  
116115603011  นางสาวปรีชญา นาคนวล  Miss Plchaya Naknuan  
126115603012  นางสาวปวีณา พัดแหวว  Miss Pawina Phathaeow  
136115603013  นางสาวพิกุลทอง สารพิมพ์  Miss Phikunthong Sanphim  
146115603014  นางสาวมุกรินทร์ ช้างพินิจ  Miss Mookkarin Changphinit  
156115603015  นางสาวยุภาวรรณ ปุทุชน  Miss Yuphawan Puthuchon  
166115603016  นางสาวรักชนก โพธิ์พยอม  Miss Rachanok Popayom  
176115603017  นางสาวรังสิยา บุญคง  Miss Rangsiya Boonkong  
186115603018  นางสาววรมน นาคยา  Miss Woramon Nakya  
196115603019  นางสาวศิริพร ยิ่งมาก  Miss Siriporn Yingmak  
206115603020  นางสาวสุนันทา น่วมนวล  Miss Sunanta Nuamnual  
216115603021  นางสาวสุมิตตรา ทับทิมทอง  Miss Sumittra Tabtimtong  
226115603022  นางสาวสุมินตรา มณีคุ้ม  Miss Sumintra Maneekum  
236115603023  นางสาวอรวรรณ บุญมี  Miss Orawan Boonmee  
246115603024  นายจักรกรินทร์ กลิ่นอาจ  Mr. Jakkarin Klinart  
256115603025  นายณัฐวุฒิ ทองชาวนา  Mr. Natthawut Thongchaona  
266115603026  นายธีรโชติ สิงห์แก้ว  Mr. Theerachot Singkaew