มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115606001  นางสาวกมลชนก สนั่นเอื้อ  Miss Kamonchanok Sananauea  
26115606002  นางสาวกัญญารัตน์ ทับเครือบ  Miss Kanyarat Thubkrub  
36115606004  นางสาวกัณฐิกา ดีประดิษฐ  Miss Kantika Deepradit  
46115606005  นางสาวขวัญชนก แสงสร้อย  Miss Kwanchanok Sangsoi  
56115606006  นางสาวณัฎฐกานต์ ชื่นสนธิ  Miss Nattagan Chuensonti  
66115606007  นางสาวณัฐนิชา ขาวพุฒ  Miss Natthanicha Khaophut  
76115606008  นางสาวณัฐมน ภูลังกา  Miss Natthamon Phulangka  
86115606009  นางสาวทราวดี ศรแก้ว  Miss Tarawadee Sornkeaw  
96115606010  นางสาวธิดาภา สิงห์ลอ  Miss Tidapa Singlo  
106115606011  นางสาวนริศรา วิมล  Miss Narisara Wimon  
116115606012  นางสาวปนัดดา ใจรื่น  Miss Panatda Chairuen  
126115606013  นางสาวปรียา พันธุ์โนฤทธิ์  Miss Preeya Pannorith  
136115606014  นางสาวพิมพ์ประพา จันสีดา  Miss Pimprapa Janseeda  
146115606015  นางสาวเพ็ญพิชชา ทับทิมทอง  Miss Penpichcha Tabtimthong  
156115606016  นางสาววราพร โตกุล  Miss Waraphon Togun  
166115606017  นางสาววัลวลี คำโรย  Miss Wanwalee Khamroy  
176115606018  นางสาววาสนา ศรีจันทร์  Miss Watsana Srichan  
186115606019  นางสาวศุภาพร อุ่นให้ผล  Miss Suphaphon Unhaiphon  
196115606020  นางสาวสวรรค์อัปสร พุ่มแก้ว  Miss Sawanapson Phomkaew  
206115606022  นางสาวสุทธิกานต์ แสงไทย  Miss Suttikan Sangthai  
216115606023  นางสาวสุธาสินี สดนามอญ  Miss Sutasinee Sodnamorn  
226115606024  นางสาวสุพัตรา หมอนทอง  Miss Supatra Hmontong  
236115606025  นางสาวสุภาพร สกุลณา  Miss Supaporn Sakulna  
246115606026  นางสาวแสงระวี เหล็กสิงห์  Miss Sangrawee Leksing  
256115606027  นางสาวอัครมณี ปานสุด  Miss Akkharamani Pansut  
266115606028  นางสาวอุไรวรรณ สีนวล  Miss Uraiwan Seenuan  
276115606029  นายเดชาพล ธนะเกษม  Mr. Dechapon Thanagasame  
286115606030  นายทักษิณ ศรศิริ  Mr. Taksin Sonsiri  
296115606031  นายธนกร คงรัตนชาติ  Mr. Thanakorn Kongratanachat  
306115606032  นายปณิธาน ศิริวัฒนไพศาล  Mr. Panithan Siriwattanapisan  
316115606033  นายภูริชร์พัฒน์ กิตติถิระกุญช์  Mr. Poorichpat Kittithirakun  
326115606034  นายอนุสรณ์ โกสิน  Mr. Anuson Kosin