มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115602001  นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิประพันธ์  Miss Kanyarat Sutthipraphan  
26115602002  นางสาวกัลยา ทองอุบล  Miss Kanlaya Thong-Ubol  
36115602003  นางสาวเกณิกา โชควิบูลธนากร  Miss Kenika Chokwibunthanakon  
46115602004  นางสาวใกล้รุ่ง สุขสวัสดิ์  Miss Klairung Suksawat  
56115602005  นางสาวจิรพันธ์ หลำจันทร์  Miss Jiraphan Lamjan  
66115602006  นางสาวจิราพร เพชรนิมิตร  Miss Jiraporn Phetnimit  
76115602007  นางสาวชุติมณฑน์ วงษ์วัฒน์  Miss Chutimon Wongwat  
86115602008  นางสาวญาณิษณา งาเนียม  Miss Yanisana Nganiam  
96115602009  นางสาวฐิติมน อยู่มนต์  Miss Thitimon Yoomon  
106115602010  นางสาวณัฏฐา ทาจง  Miss Nuttha Thajong  
116115602011  นางสาวณัฐชญา มาอยู่  Miss Natchaya Mayoo  
126115602012  นางสาวณัฐธาริกา บุญเพ็ญ  Miss Natharika Boonpen  
136115602013  นางสาวณิชกานต์ จันทร์เจาะ  Miss Nichakan Chanchor  
146115602014  นางสาวเด่นนภา มากดี  Miss Dennapa Makdee  
156115602015  นางสาวธนัญญา นุชท่าโพ  Miss Thananya Nytthapo  
166115602016  นางสาวน้ำฝน จ๊อดมา  Miss Namfon Jodma  
176115602017  นางสาวปฐมาวดี เกิดดี  Miss Patamawadee Gagedee  
186115602018  นางสาวปัญญาพร แก้วร้อง  Miss Panyapron Kaewrong  
196115602019  นางสาวปุณยาพร ชูแจ่ม  Miss Punyaporn Chucham  
206115602021  นางสาวพัชรีญา สุขคุ้ม  Miss Patchareeya Sookkum  
216115602023  นางสาวยุภาวดี อังชัญ  Miss Yupawadee Aungchan  
226115602024  นางสาวรัชดาภรณ์ เรืองคำ  Miss Ratchadaporn Ruangkam  
236115602026  นางสาววัชรี แสงอรุณ  Miss Watcharee Sangarun  
246115602028  นางสาวศิริรัตน์ ยอดศิล  Miss Sirirat Yodsin  
256115602030  นางสาวศุภนิดา ยิ้มมี  Miss Supanida Yimme  
266115602031  นางสาวศุภัชญา เจริญสุข  Miss Supatchaya Jaroensook  
276115602032  นางสาวสุกัญญา บำรุงดี  Miss Sukanya Bumrungdee  
286115602033  นางสาวสุชาวลี พุฒซ้อน  Miss Suchawaree Putson  
296115602034  นางสาวสุพรรษา สุขเจริญ  Miss Supunsa Sukjaroen  
306115602035  นางสาวสุพิชชา คำกองแก้ว  Miss Supicha Kumkongkaew  
316115602036  นางสาวหฤทัย เชื้อเทพ  Miss Haruethai Chueathep  
326115602037  นางสาวอมรรัตน์ นามวงค์  Miss Amornrat Namwong  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115602038  นางสาวอัญธิญา มีชัย  Miss Anitya Meechi  
346115602039  นางสาวอุบลรัตน์ ป้องแก้ว  Miss Ubonrat Pongkaew  
356115602040  นายจิรเดช พวงมะปราง  Mr. Chirader Phuangmaprang  
366115602042  นายธัญธวัช ทองมา  Mr. Tanthawat Thongma  
376115602043  นายนันทวัฒน์ บุญกอแก้ว  Mr. Nantawat Bunkokaeo  
386115602044  นายรัฐพงษ์ ขันแข็ง  Mr. Rattapong Khankang  
396115602045  นายอนุรักษ์ นราศรี  Mr. Anurak Narasri  
406115602046  นางสาวพัชรินทร์ บุญมั่น  Miss Patcharin Boonmun  
416115602047  นายกิตติพงศ์ เมืองทอง  Mr. Kittiphong Muangthong  
426115602048  นายธานิน นาคไพจิตร  Mr. Thanin Nakpaichit