มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115622002  นางสาวกุลจิรา เพิ่มสกุล  Miss Gunchira Phoemsakun  
26115622004  นางสาวจิตรติมา ศรีดา  Miss Jittima Srida  
36115622005  นางสาวณัฏฐิญาภรณ์ อยู่ศิริ  Miss Natthiyaporn Yusiri  
46115622006  นางสาวนิศารัตน์ คงชู  Miss Nisarat Kongchu  
56115622007  นางสาวเบญจวรรณ ณ น่าน  Miss Benjawan Nanan  
66115622008  นางสาวประภัสสร นุชเฉย  Miss Praphatson Nutchoei  
76115622009  นางสาวปรียาพร มีเอี่ยม  Miss Priyaporn Meiam  
86115622010  นางสาวพิมพ์สุดา อ่อมฤทธิ์  Miss Phimsuda Aomrit  
96115622011  นางสาวภัสราภรณ์ สุขจ่าง  Miss Phatsaraphon Sukjang  
106115622012  นางสาวลัดดาวรรณ ดอกคำ  Miss Laddawan Dokkum  
116115622013  นางสาววริสรา เงินจันทร์  Miss Warisara Ngeunjun  
126115622015  นางสาวศิรินภา เจริญผล  Miss Sirinapa Jareanpol  
136115622016  นางสาวศิริรักษ์ อ่ำอุ่น  Miss Siriruk Amoun  
146115622017  นางสาวศุภดา ไชยโย  Miss Supada Chaiyo  
156115622018  นางสาวสาวิตรี พุดสลัด  Miss Sawitree Pudsalad  
166115622019  นางสาวสุทธิกานต์ ชำลิกันฉัย  Miss Sutthikan Chamlikanchai  
176115622020  นางสาวสุนิศา โกมาร  Miss Sunisa Koman  
186115622021  นางสาวสุพัตรา สวนมะลิ  Miss Supatta Suanmali  
196115622022  นางสาวสุภาลักษณ์ ใจยา  Miss Supalak Jaiya  
206115622023  นางสาวสุเมษา อู่คงคา  Miss Sumesa Ukongka  
216115622024  นางสาวหทัยทิพย์ ดวงใจ  Miss Hathaitip Duangjai  
226115622025  ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสา ดอนม่วง  Acting Sub Lt. Arisa Donmuang  
236115622026  นางสาวอริสา ยี่เข็ญ  Miss Arisa Yeeken  
246115622027  นางสาวอาภาภรณ์ หอมฉุย  Miss Arphaphon Homchui  
256115622028  นายกิตติศักดิ์ ควรประเสริฐ  Mr. Kittisak Kuanprasert  
266115622029  นายเกษมสันต์ คำตุ้ม  Mr. Kasemsan Khamtum  
276115622030  นายณรงค์พล ดิษฐ์จันทร์  Mr. Narongpol Ditchan  
286115622032  นายณัฐพงศ์ มีสิงห์  Mr. Nuttapong Meesing  
296115622033  นายนภสินธุ์ พินนัตศักดา  Mr. Noppasin Pinnatsakda  
306115622034  นายบริวัตร สุนทรพงศ์  Mr. Boriwat Sunthonphong  
316115622036  นายภัควัฒน์ รอดลี  Mr. Phakkawat Rodlee  
326115622037  นายมานพ ประมวลสุข  Mr. Manop Pramaunsook  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115622038  นายสราวุฒิ คงสัจวิวัฒน์  Mr. Sarawut Kongsatjawiwat  
346115622040  นายอนุชา มายะนันท์  Mr. Anucha Mayanan  
356115622079  นายอเนกชัย มีนิสัย  Mr. Anekchai Meenisai  
366115622081  นายกษิดิ์เดช เวียงวิเศษ  Mr. Kasidech Wiangwiset  
376115622082  นายดุษฎี นวลแตง  Mr. Dudsadee Nauntang  
386115622083  นายอดิศักดิ์ อ่องประเสริฐ  Mr. Adisak Ongprasert