มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115622031  นายณัฏฐ์ณรงค์ ขาวสอาด  Mr. Natnalong Kawsa-Ad  
26115622035  นายพีรพล อินทะนนท์  Mr. Phiraphon Intanon  
36115622039  นายสันติชัย ดวงมณีมรกต  Mr. Santichai Doungmaneemorakot  
46115622041  นางสาวเขมอัปสร ยิ้มประดิษฐ์  Miss Khemupson Yimpradit  
56115622042  นางสาวจินดารัตน์ รักสิน  Miss Jindarat Raksin  
66115622043  นางสาวจินตนา นิ่มทอง  Miss Chintana Nimthong  
76115622044  นางสาวจุฑารัตน์ สัมทับ  Miss Jutharat Samthap  
86115622045  นางสาวชัญญานุช แสงเรือง  Miss Chanyanoot Sangruang  
96115622046  นางสาวทัดดาว วงษ์สาย  Miss Taddow Wongsai  
106115622047  นางสาวธนัชชา เขียวเนตร  Miss Thanatcha Khiaonet  
116115622048  นางสาวนลนีย์ บัวโหม  Miss Nonlane Buahome  
126115622049  นางสาวปวีณา เย็นใจ  Miss Paweena Yenjai  
136115622050  นางสาวปิยะสินี ตันพานิช  Miss Piyasinee Tonpanich  
146115622051  นางสาวพรพิมล แซ่เตีย  Miss Pornpimol Saetia  
156115622052  นางสาวมาติกา อนงค์วงษ์  Miss Matika Anongwong  
166115622053  นางสาวรัตนา ชาวบ้านขวาง  Miss Rattana Chaobankwang  
176115622054  นางสาวรัตนากร พลอยงาม  Miss Ruttanakon Ployngam  
186115622055  นางสาวศศินา สีลาเกตุ  Miss Sasina Silaket  
196115622056  นางสาวศุภลักษณ์ บุตรวงษ์  Miss Supalak Butwong  
206115622057  นางสาวสายสุดา อารีเอื้อ  Miss Saisuda Arreeaur  
216115622058  นางสาวสุนันทรา ชมยวง  Miss Sunantra Chomyuang  
226115622060  นางสาวอมรรัตน์ ด้วงอินเกิด  Miss Amonrat Duangainkoed  
236115622061  นางสาวอริยา ทองรักษ์  Miss Ariya Tongrak  
246115622062  นางสาวอลิสรา ศรีภิรมย์  Miss Alisara Sripirom  
256115622063  นางสาวอารยา สรน์จันทร์  Miss Arraya Sonchan  
266115622064  นายกสิวัฒน์ นิ่มจันทร์  Mr. Kasiwat Nimchan  
276115622065  นายณัฐพงษ์ มิ่งกลิ่น  Mr. Nuttaphong Mingklin  
286115622066  นายณัฐภัทร ไพฑูรย์พิสุทธิ์  Mr. Natthaphat Phaithunphisut  
296115622067  นายธนัชชัย ธรรมะ  Mr. Tanatchai Thamma  
306115622068  นายธีรวัฒน์ ตรีเทวี  Mr. Teerawat Treetewee  
316115622069  นายนรากร ภู่ระหงษ์  Mr. Narakon Poorahong  
326115622070  นายบดินทร์ ปราบอินทร์  Mr. Bordin Prapin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115622071  นายปรัชญา ตั้งศิริเสถียร  Mr. Prachaya Tangsirisathian  
346115622072  นายพิพัฒน์พล พรมเนตร  Mr. Pipatpon Promneat  
356115622073  นายรัฐภูมิ แก้วบ้านดอน  Mr. Ratthaphum Keaobandon  
366115622074  นายวสุนธรา ไกรกิจราษฎร์  Mr. Wasuthara Kaikitrat  
376115622075  นายศิริราช ปานทอง  Mr. Sirirat Pantong  
386115622076  นายสัญชัย อนุลีจันทร์  Mr. Sanchai Anuleejan  
396115622077  นายอัษฎายุธ พรหมมา  Mr. Assadayut Phromma  
406115622078  นางสาวอมรวรรณ บุญให้  Miss Amornwan Boonhai  
416115622080  นายธนากร ชื่นสัมพันธ์  Mr. Tanakorn Chensampan  
426115622084  นายกนกศักดิ์ สมนึกดี  Mr. Kanoksak Somnuekdee  
436115622085  นายณัฐพล อินเท้ง  Mr. Natthaphon Intheng