มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115615001  นางสาวกชามาส บุญเทียน  Miss Kachamas Bunthain  
26115615002  นางสาวกนกพร อ่วมพรม  Miss Kanokporn Aoumprom  
36115615003  นางสาวกนกวรรณ ทองสี  Miss Kanokwan Thongsee  
46115615004  นางสาวกนกวรรณ หมอนทอง  Miss Kanokwan Monthong  
56115615005  นางสาวกรวีร์ จอยวงค์  Miss Konrawee Joywong  
66115615007  นางสาวกฤติยาภรณ์ เมืองนาค  Miss Kittiyaporn Muangnak  
76115615008  นางสาวกาญจนี ศรีเครือแก้ว  Miss Kanjanee Sikhrueakaeo  
86115615009  นางสาวจิราวรรณ เกษสี  Miss Jirawan Ketsee  
96115615010  นางสาวชนิดา จงใจเทศ  Miss Chanida Chongchithet  
106115615012  นางสาวณัฐทริกา ต่ำต้อ  Miss Nattarika Tamtor  
116115615013  นางสาวณัฐพร โกสิงห์  Miss Nuttaporn Kosing  
126115615014  นางสาวณัฐรุจา สุขเนียม  Miss Natruja Sakneam  
136115615016  นางสาวณิศชฎา ทองอนันต์  Miss Nichada Thonganan  
146115615017  นางสาวทัศวรรณ จันทร์ปล้อง  Miss Thatsawan Chanplong  
156115615018  นางสาวธนัชชา ทับหุ่น  Miss Thanatcha Tabhun  
166115615019  นางสาวธัญชนก ดิษฐแย้ม  Miss Thanchanok Dityam  
176115615020  นางสาวธิดารัตน์ จ๋องบุญ  Miss Tidarat Jongboon  
186115615022  นางสาวนวพรรณ ไคล้สา  Miss Nawaphan Khlaisa  
196115615023  นางสาวนวพรรณ สีเหลือง  Miss Nawapan Seeloung  
206115615024  นางสาวพันธนันท์ บุญจง  Miss Phathanan Boonjong  
216115615025  นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์โท  Miss Priyaphon Chantho  
226115615026  นางสาวปานตะวัน คุ้มสุข  Miss Pantawan Khumsuk  
236115615027  นางสาวปิยณัฐ นาโตนด  Miss Piyanat Natonod  
246115615028  นางสาวพัชราภา บุญเกิด  Miss Patchrapa Boonkoed  
256115615029  นางสาวรัฐกร จิตรจรัส  Miss Ratthakon Chitcharat  
266115615030  นางสาวลัดดาวัลย์ สุขแสง  Miss Latdawan Suksaeng  
276115615031  นางสาววนิดา พงษ์เสือ  Miss Wanida Phongsua  
286115615032  นางสาววรดา จำปาเฮียง  Miss Worada Jampaheang  
296115615033  นางสาววรรณิดา แก้วลบ  Miss Wannida Kaewlob  
306115615034  นางสาววัชรี จันทร์เถื่อน  Miss Watcharee Junteung  
316115615036  นางสาวศรัณยา สุวัตธิกะ  Miss Saranya Suwattika  
326115615037  นางสาวศิรินภา อบแก้ว  Miss Sirinapa Abkaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115615038  นางสาวศิริพร หอมทอง  Miss Siripron Homthong  
346115615039  นางสาวศิริมา ดวงจันทร์  Miss Sirima Duangjan  
356115615040  นางสาวศุภรัตน์ ขจรวีรพันธ์  Miss Suphatrat Kajonveerphan  
366115615041  นางสาวสกุลเกศ อินสอน  Miss Sakunket Inson  
376115615042  นางสาวสินีนาถ แป้นน้อย  Miss Sineenat Paennoi  
386115615043  นางสาวสุชาดา รอดได้  Miss Suchada Rotdai  
396115615044  นางสาวสุดารัตน์ ชมโลก  Miss Sudarat Chomlok  
406115615045  นางสาวสุทธิ์พร กิจเจริญฟุ้ง  Miss Sutporn Kitjroenfung  
416115615046  นางสาวสุนิษา พ่วงไผ่  Miss Sunisa Phuangphai  
426115615047  นางสาวสุนิสา บัวโคก  Miss Sunisa Buakhok  
436115615048  นางสาวสุมิตรา อินทรโคตร  Miss Sumitra Intharakhot  
446115615049  นางสาวเสาวนีย์ ร่มศิริ  Miss Sawwanee Romsiri  
456115615050  นางสาวอนุชศรา ดวงจันทร์  Miss Anutsara Duangjan  
466115615051  นางสาวอภิญญา คำมามูล  Miss Apinya Kammamoon  
476115615052  นางสาวอมรรัตน์ จำปานิล  Miss Amonrat Jampanin  
486115615053  นางสาวอรวรา เกตุสิงห์  Miss Onwara Katusingha  
496115615054  นางสาวอรอุมา ปานถม  Miss Onuma Pantom  
506115615055  นางสาวอารีญา น้อยสุภาพ  Miss Areeya Noisuphap  
516115615056  นางสาวอุบลรัตน์ สีทอง  Miss Oubonrat Sithong  
526115615057  นายฟ้าใหม่ ธรรมสุระกุล  Mr. Famai Thummasurakool  
536115615058  นายวุฒิไกร ศรีเลิศ  Mr. Wutthikai Sriloet  
546115615059  นายอนุกูล จันแสน  Mr. Anukoon Junsaen