มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115615021  นางสาวนริศสรา คงสัจวิวัฒน์  Miss Narissara Khongsatjawiwat  
26115615060  นางสาวกนกวรรณ รัศมีนวลจันทร์  Miss Kanokwan Rassameenuanjan  
36115615061  นางสาวกาญจนา สิทธิอาภากิจ  Miss Kanjana Sittiapakit  
46115615062  นางสาวกานต์ชนก ฟักเอี่ยม  Miss Kanchanok Fak-Iam  
56115615063  นางสาวเก็จมณี ถาสืบ  Miss Ketmanee Thasuep  
66115615064  นางสาวเกศมณี มณีขจร  Miss Kethmanee Maneekajorn  
76115615065  นางสาวจารุทรรศน์ ปู่พรม  Miss Jaruthat Pooprom  
86115615066  นางสาวชนัญญา สุรินดา  Miss Chananya Surinda  
96115615068  นางสาวญาณัจฉรา บุญแสง  Miss Yanatchara Boonsang  
106115615069  นางสาวฐิติภา ไทยเลื่อม  Miss Thitipa Thailuam  
116115615070  นางสาวฐิติยา อะมะมูล  Miss Thitiya Amamun  
126115615071  นางสาวณัฏฐณิชา เมฆเสือ  Miss Natthanicha Meksuae  
136115615072  นางสาวณัฐชยา เอมทิม  Miss Natchaya Amtim  
146115615073  นางสาวณัฐสุดา รุ่งเรือง  Miss Natsuda Rungruang  
156115615074  นางสาวดารณี บำรุงศรี  Miss Daranee Bamrungsri  
166115615075  นางสาวทิพย์ภาพร มีสุข  Miss Thipphaporn Misuk  
176115615076  นางสาวธัญชนก บุญนาค  Miss Thanchanok Bunnak  
186115615077  นางสาวธันยาภรณ์ เกตุนรินทร์  Miss Tanyaporn Ketnarin  
196115615078  นางสาวนริศรา ณ ลำปาง  Miss Naritsara Nalampang  
206115615079  นางสาวศนันธฉัตร อชิรญสกุลพงษ์  Miss Sanathachat Achirayasakunpong  
216115615080  นางสาวบัณฑิตา มีไผ่ขอ  Miss Banthita Miphaikho  
226115615081  นางสาวประภาพร มีเพชร  Miss Prapapon Meephet  
236115615082  นางสาวปิยะมาศ มายิ้ม  Miss Piyamat Mayim  
246115615083  นางสาวพรธิชา ศิรินัย  Miss Pohnthicha Sirinai  
256115615084  นางสาวพรนิภา บุญทันเรือง  Miss Pornnipa Boontanruang  
266115615085  นางสาวพัชราภา วงษ์อุปรี  Miss Patcharapa Wong-U-Pree  
276115615086  นางสาวพุทธชาติ เพียรกลาง  Miss Bhuddhachart Pianklang  
286115615087  นางสาวเพชรลัดดา เอมห้อง  Miss Petlatda Aimhong  
296115615088  นางสาวมัทนาวดี สุขประเสริฐ  Miss Mattanawadee Sukprasert  
306115615089  นางสาวมินตรา เวชพร  Miss Mintra Wechaporn  
316115615090  นางสาวรัตนา ไชยกิจ  Miss Rattana Chaiyakit  
326115615091  นางสาวรุจิรา พลอยงาม  Miss Rujira Ployngam  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115615092  นางสาวลักขณา เรืองบ้านโคน  Miss Lakkhana Lueangbankhon  
346115615093  นางสาวลักษณ์ชนก อรุณวิง  Miss Lakchanok Arunwing  
356115615094  นางสาววรพรรณ กานอิน  Miss Worrapan Ganin  
366115615095  นางสาววรรัตน์ ธรรมมารัตน์  Miss Worarat Thammarat  
376115615096  นางสาววราภรณ์ ประตูแก้ว  Miss Waraphon Pratukaeo  
386115615097  นางสาววิริฒิพา ดวงธรรม  Miss Wirithipha Doungthum  
396115615098  นางสาวเวธกา พุ่มหมี  Miss Waytaka Pummee  
406115615099  นางสาวศศิมา จันทร์เมือง  Miss Sasima Janmuang  
416115615100  นางสาวศิริลักษณ์ ปานทอง  Miss Siriluk Pantong  
426115615101  นางสาวศิริวรรณ จันทร์แก้ว  Miss Siriwan Jhankaew  
436115615102  นางสาวศิลาพร แถมจำเริญ  Miss Sirapron Thaemjamroen  
446115615103  นางสาวสายธาร ดารา  Miss Saithan Dara  
456115615104  นางสาวสาวิตรี ดอนอ่ำพวก  Miss Sawitree Don-Umpeag  
466115615105  นางสาวสุทัตตา เทพวีระ  Miss Sutatta Tapweera  
476115615106  นางสาวสุวิมล บุญถึง  Miss Suwimon Boontueng  
486115615107  นางสาวโสรญา เนียมหอม  Miss Soraya Niamhom  
496115615108  นางสาวหฤทัย พรมโชติ  Miss Hareuthai Promchot  
506115615109  นางสาวอนรรฆวี อภินันทิยา  Miss Anakawee Apinantiya  
516115615110  นางสาวอนันท์ญา สิทธิศักดิ์  Miss Ananya Sitthisak  
526115615111  นางสาวอมิตา มีภู่เพ็ง  Miss Amita Meephoopeng  
536115615112  นางสาวอรวรรณ แผ่ทอง  Miss Arrawan Phaethong  
546115615113  นางสาวอัมพวัน แสนทวีสุข  Miss Amphawan Saentaweesuk  
556115615114  นางสาวอารียา ปานคะเชนทร์  Miss Arriya Pankhachen  
566115615115  นายธนวัฒน์ ทองเจริญ  Mr. Tanawat Thongcharoen  
576115615116  นายมนตรี กาศธัญกรณ์  Mr. Montree Gadtanyakon