มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16113106001  นางสาวกนกวรรณ อินทรีทอง  Miss Kanokwan Inseethong  
26113106002  นางสาวจิรารัตน์ หลำภักดี  Miss Jirarat Lampkakdee  
36113106003  นางสาวณัฏธิดา อนันตะ  Miss Nattida Ananta  
46113106004  นางสาวณัฐกานต์ สมพันธ์  Miss Natthakan Somphan  
56113106005  นางสาวณัฐชา แก่นทอง  Miss Natthacha Kaenthong  
66113106006  นางสาวณิชาพร พักอยู่  Miss Nichaporn Phakyoo  
76113106007  นางสาวทิพย์เกสร ไสยา  Miss Thipkesorn Saiya  
86113106008  นางสาวนนทพัทธ์ เลิศไกร  Miss Nonthaphat Lertkrai  
96113106009  นางสาวนันทศิลป์ เหล็กสุวรรณ  Miss Nanthasin Leksuwan  
106113106010  นางสาวเพ็ญนภา คุ้มสา  Miss Pennapa Kumsa  
116113106011  นางสาวรติญา ยุดรัมย์  Miss Ratiya Yutram  
126113106012  นางสาวรัตนาภรณ์ สันป่าเงิน  Miss Ratanaporn Sanpa-Ngoen  
136113106013  นางสาววิภาวดี สิงห์เรือง  Miss Wipawadee Singruang  
146113106014  นางสาวศศิประภา อุประ  Miss Sasiprapha Aupra  
156113106015  นางสาวสว่างวรรณ เกษามูล  Miss Sawangwon Kesamoon  
166113106016  นางสาวสิริวิมล ทักท้วง  Miss Siriwimon Thakthuang  
176113106018  นางสาวเสาวลักษณ์ แสนทรัพย์  Miss Saowalak Saensap  
186113106019  นางสาวแสงนภา ชินนะมา  Miss Saengnapa Chinnama  
196113106020  นางสาวอมลวรรณ พุ่มรส  Miss Amonwan Phumrot  
206113106021  นายญาณโรจน์ เนียมหอม  Mr. Yannarote Niamhom  
216113106022  นายณัฐศาสตร์ มณีเหล็ก  Mr. Natthasat Maneelek  
226113106023  นายธนภัทร เพ็งยิ้ม  Mr. Thanaphat Phengyim  
236113106024  นายธนภูมิ สิงเหาะ  Mr. Tanapoom Singhor  
246113106025  นายภัคพงษ์ จันทวี  Mr. Pakkaphong Janthawee  
256113106026  นายวิทยา ซาสอนตา  Mr. Wittaya Sasonta  
266113106027  นายสิรภพ ตาคำชัย  Mr. Siraphop Takamchai  
276113106028  นายสุทัศน์ เอกจีน  Mr. Suthud Ekjeen  
286113106029  นายอนันตชัย อ่อนด้วง  Mr. Anantachai Onduang  
296113106030  นายอมรเทพ นวลงาม  Mr. Amorntep Nualngam