มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115248001  นางสาวจริญญา โพธิ์งาม  Miss Jarinya Phongam  
26115248002  นายกรกต อาจสูงเนิน  Mr. Korakot Artsungnoen  
36115248003  นายกฤษฎา จาอินต๊ะ  Mr. Kritsada Chainta  
46115248004  นายกษิดิ์เดช อัครวงษ์  Mr. Kasidet Arkarawong  
56115248005  นายก้องเกียรติ แสงคำ  Mr. Kongkiad Saengkham  
66115248006  นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญ  Mr. Kiadtisak Thongcharoen  
76115248007  นายคำภีร์ เรืองโต  Mr. Kampee Ruangto  
86115248008  นายจักรวุธ รุ่งเรือง  Mr. Jakrawut Rungruang  
96115248009  นายจิรพันธุ์ มิ่งไธสง  Mr. Jiraphan Mingthaisong  
106115248010  นายเฉลิมพร อรุณวิง  Mr. Chalearmporn Arunwing  
116115248011  นายไชยา แน่งน้อย  Mr. Chaiya Naengnoi  
126115248012  นายญาณวุฒิ น้อยผล  Mr. Yanawut Noiphon  
136115248013  นายณัฐปคัลภ์ สุวรรณโฉม  Mr. Nutpakul Suwannachom  
146115248014  นายณัฐพงษ์ ปู่รักษ์  Mr. Nattaphong Purak  
156115248015  นายณัฐพสิษฐ์ เปรมจิตร  Mr. Natpasit Pamjit  
166115248016  นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธิ์  Mr. Natthawut Chanthasit  
176115248017  นายต้นตระการ กาญกันหา  Mr. Tontakan Kankanha  
186115248018  นายธนพนธ์ ศรีกิตติธาดา  Mr. Tanapon Srikititada  
196115248019  นายธนวัฒน์ ทับใจดี  Mr. Tanawat Thapchaidi  
206115248021  นายภคิน สนศิริ  Mr. Pakin Sonsiri  
216115248022  นายภากร สุวรรณเกิด  Mr. Phakorn Suwannakoed  
226115248024  นายภานุวงศ์ แก้วมงคล  Mr. Panuwong Kaewmongkon  
236115248025  นายภูริชญา หมื่นคำยอง  Mr. Phurischaya Muenkhamyong  
246115248026  นายเมธี เพ็ชรประกอบ  Mr. Mathee Phetprakob  
256115248027  นายรัฐพล ยิ้มเพ็ชร  Mr. Rattapon Yimphet  
266115248028  นายฤทธิเกียรติ ศรีวราพงศ์  Mr. Rittikiet Sriwaraphong  
276115248029  นายเลิศลักษณ์ พรมวงศ์  Mr. Leadlak Promwong  
286115248030  นายวรท ฉิมนาค  Mr. Warot Chimnak  
296115248031  นายวีรศักดิ์ สกุลวา  Mr. Weerasak Sakunwa  
306115248032  นายศรายุทธ พานทอง  Mr. Sarayut Phanthong  
316115248033  นายสหรัฐ มนัสสา  Mr. Saharat Manassa  
326115248034  นายสิทธิโชค คงเมือง  Mr. Sittichok Khongmueang  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115248035  นายสิทธิศักดิ์ ประหวั่น  Mr. Sitthisak Prawan  
346115248036  นายสุขวิทย์ พึ่งสีใส  Mr. Sookhawit Puengsrisai  
356115248037  นายสุรวิทย์ จันคง  Mr. Surawit Jankong  
366115248038  นายสุริยากร ขลุ่ยเสนาะ  Mr. Suriyakorn Kluisano  
376115248039  นายอนาวิล กองนิล  Mr. Anavin Kongnin  
386115248040  นายอพิเชษฐ์ ทองดอนง้าว  Mr. Aphichet Thongdonngao  
396115248041  นายอภิชาติ เหินสันเทียะ  Mr. Apichad Heunsantia