มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115249001  นายกฤษณะ สงวนสิน  Mr. Kritsana Sanguansin  
26115249002  นายกิตติพร ถาวรกุล  Mr. Kittiporn Thauaonkun  
36115249003  นายเกียรติศักดิ์ อินทร์ไทย  Mr. Kiadtlsak Inthai  
46115249004  นายขจรกฤษ ใจกล่ำ  Mr. Khachonkit Chaikam  
56115249005  นายชลากร ชาวอ่างทอง  Mr. Charakorn Choangthong  
66115249006  นายณัฐพงศ์ เนียมจันทร์  Mr. Nuttapong Naimchan  
76115249007  นายณัฐพล คงสวัสดิ์  Mr. Natthapon Khongsawat  
86115249008  นายณัฐภัทร มณีขวัญ  Mr. Natthaphat Maneekhwan  
96115249009  นายดนัย จันตระกูล  Mr. Danai Jantagoon  
106115249010  นายทรงเดช ฤทธิ์แก้ว  Mr. Songdet Ritkaew  
116115249012  นายธนิก คงวิเศษ  Mr. Tanic Khongwised  
126115249013  นายธิติวุฒิ ลำขุนทด  Mr. Thitiwoot Lamkhunthod  
136115249014  นายธีระพันธ์ จริยา  Mr. Teeraphan Jariya  
146115249015  นายนฤพนธ์ คงนาน  Mr. Naruephon Khongnan  
156115249016  นายนันทวัฒน์ คำอินทร์  Mr. Nanthawat Kham-In  
166115249017  นายบัณฑิต อินทร์หอม  Mr. Bandit Inhom  
176115249018  นายพันธุ์ภักดี ทองแท้  Mr. Panpakdee Tongtae  
186115249019  นายพีรพัฒน์ เมาเกตุ  Mr. Phiraphat Maoket  
196115249020  นายเพชรสยาม อุนทุโร  Mr. Phetsayam Aunthuro  
206115249021  นายภานุวัฒน์ น้อยคำ  Mr. Panuwat Noikham  
216115249022  นายมาวิน เกตุโสภา  Mr. Mawin Katsopa  
226115249023  นายวรรธนัย มณีพันธุ์  Mr. Wattanai Maneepan  
236115249024  นายวิรสิทธิ์ ชนะทรัพย์  Mr. Wirasit Chanasap  
246115249025  นายศรราม บุญเพ็ง  Mr. Soram Bunpheng  
256115249026  นายศราวุธ คำภู  Mr. Sarawut Hampu  
266115249027  นายศุภวิชญ์ มะโนทน  Mr. Supawich Manothon  
276115249028  นายสมเด็จ เเซ่ลี  Mr. Somdad Saelee  
286115249029  นายสุทธิพงษ์ ประชัน  Mr. Suthipong Prachan  
296115249030  นายสุพจน์ สีเมฆ  Mr. Supote Seemake  
306115249031  นายสุรเชษฐ์ ชุ่มเย็น  Mr. Surachet Chumyen  
316115249032  นายสุวัฒน์ นันทะพรม  Mr. Suwat Nanthaphrom  
326115249033  นายเสรีชัย สุขแก้ว  Mr. Sareechai Sukkaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336115249034  นายอธิป กุมมาร  Mr. Athip Kumman  
346115249035  นายอนุรักษ์ เดชพงษ์  Mr. Anurak Detphong  
356115249036  นายอภินันท์ สอนดา  Mr. Apinan Sonda  
366115249038  นายอัศวิน สวาทวงศ์  Mr. Assawin Sawatwong