มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115250001  นางสาวนัดทิพร ทับทอง  Miss Nadthiphon Thabthong  
26115250002  นางสาวฝากฝัน อินทะยาท  Miss Fakfan Inthayat  
36115250003  นางสาวสิริพร เชียงคำ  Miss Siriporn Chiangkham  
46115250004  นางสาวอัครนาฎ แย้มเมล์  Miss Akaranat Yaemme  
56115250005  นางสาวอัฐภิญญา แก้วแดง  Miss Attapinya Kaewdaeng  
66115250006  นายจักรพงษ์ สินหมี่  Mr. Jakkrapong Sinmee  
76115250007  นายชัยรัตน์ รอดสิน  Mr. Chairat Rodsin  
86115250008  นายฐานัส อำพันพงษ์  Mr. Thanut Amphanpong  
96115250009  นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสติ  Mr. Narongsak Tuensati  
106115250010  นายณัฐพงษ์ เงินมงคล  Mr. Nattapong Ngeanmongkon  
116115250011  นายณัฐวุฒิ ช้างทอง  Mr. Nattawut Changtong  
126115250013  นายธนพล แต่งทรง  Mr. Thanaphon Tanagsong  
136115250014  นายธวัชชัย เทพสุธรรม  Mr. Thawatchai Tepsutham  
146115250015  นายนำโชค บำรุงเชื้อ  Mr. Namchok Bamrungchuea  
156115250017  นายประวุติ แก้วมั่น  Mr. Prawut Kaewman  
166115250018  นายผดุงเดช จำนงนารถ  Mr. Phadungdet Chamnongnat  
176115250019  นายพงษ์ธร คงเสือ  Mr. Phongthon Khongsuea  
186115250020  นายพันอินทร์ พุ่มแก้ว  Mr. Phan-In Phumkaeo  
196115250021  นายพิษณุพงศ์ เนียมม่วง  Mr. Phitsanupong Niemmaung  
206115250022  นายภัสชกรณ์ บุญธรรม  Mr. Phatchakorn Boontham  
216115250023  นายภาณุพงษ์ ชูอินทร์  Mr. Panupong Chooin  
226115250024  นายภูวัน พันธ์มณี  Mr. Phoowan Panmanee  
236115250025  นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์  Mr. Watcharaphong Phromsongkhrao  
246115250027  นายวิชัย น้อยนึ่ง  Mr. Wichai Noinueng  
256115250028  นายศุภฤกษ์ ประทุมทอง  Mr. Suparoek Pratumtong  
266115250029  นายอัครชัย สิทธิไกรพงษ์  Mr. Akkharachai Sitthikaiphong  
276115250030  นายอัฏธาวุฒิ คนึงเหตุ  Mr. Atthawut Khanuenghet  
286115250031  นายอัศฎาวุฒิ สมศรี  Mr. Oatsadawut Somsri