มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115252001  นางสาวธัญญามล เมคี  Miss Thanyamon Mekhi  
26115252002  นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิ์ทอน  Miss Benjamaporn Potorn  
36115252003  นางสาวเพ็ญนภา สุขโข  Miss Pennapa Sukko  
46115252004  นายจิรกิตติ์ จันทรมณี  Mr. Jirakit Jantaramanee  
56115252005  นายชัยภัทร เผือกรอด  Mr. Chaipat Phueakrod  
66115252006  นายชาญณรงค์ รั้วสำราญ  Mr. Channarong Ruasamran  
76115252007  นายชาญวิทย์ วรรณไทย  Mr. Chalvith Wannathai  
86115252008  นายณัฏฐพล บุญพรม  Mr. Natthapol Boonprom  
96115252009  นายณัฐภูมิ แก่นมณี  Mr. Nattapoom Kaenmanee  
106115252010  นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี  Mr. Natthawut Chansi  
116115252011  นายพงศกร เชิงคีรี  Mr. Pongsakorn Chernkeeree  
126115252012  นายพนัสตการณ์ รุ่งนิมิตร  Mr. Phanattakan Rungnimit  
136115252013  นายพลลภัตม์ ชมใจ  Mr. Phonlaphat Chomchai  
146115252014  นายพิชยา แก้วแดง  Mr. Phichaya Kaeodaeng  
156115252015  นายพีระพล สายสีดา  Mr. Phiraphon Saisida  
166115252016  นายโยธิน ถุงทรัพย์  Mr. Yothin Thungab  
176115252017  นายศุภกฤต โม้อ้วน  Mr. Suphakrit Moouan  
186115252018  นายสหรัฐ สิงห์โตแก้ว  Mr. Saharat Singtokaw  
196115252019  นายสิทธิศักดิ์ ปานสมบูรณ์  Mr. Sitthisak Pansombun  
206115252020  นายสุรศักดิ์ พรมคำดี  Mr. Surasak Promkamdee  
216115252021  นายอัฐถาระ อินภู่  Mr. Attara Inpu  
226115252022  นางสาวเณศรา เรืองทรัพย์  Miss Netsara Rueangsap  
236115252023  นายพีรวิชญ์ วรรณา  Mr. Peerawit Wanna