มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16115253001  นางสาวมินตรา แจ่มชาวนา  Miss Mintra Chaemchaona  
26115253003  นายกันต์ธร อินทร์โพธิ์  Mr. Kantorn In-Po  
36115253004  นายเดชดำรงค์ จิราพงษ์  Mr. Dechdumrong Jiraphong  
46115253005  นายพงษ์ศักดิ์ ไพรพรึก  Mr. Pongsak Paipuek  
56115253006  นายรัฐชานนท์ หอมหวล  Mr. Ratchanon Homhuan  
66115253007  นายศราวุฒิ มูลนาม  Mr. Sarawut Munnam  
76115253008  นายเสกสรร ฤกษ์พิชัย  Mr. Sakesan Loegpichai