มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 22/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135603001  นางสาวงามชนัช อยู่ทัพ  Miss Ngamchanat Yootup  
26135603002  นางสาวจุฑามาศ บุตรจันทร์  Miss Jutamart Butjan  
36135603003  นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนจินดาพล  Miss Chutikarn Kanjanajindapon  
46135603004  นางสาวธิดารัตน์ โตมี  Miss Tidarut Tomee  
56135603005  นางสาวนรีรักษ์ ขุนสุข  Miss Nareerak Khunsook  
66135603006  นางสาวประตินญา จันทร์คีรี  Miss Pratinya Chankeeree  
76135603007  นางสาวพรกรัณย์ แสนปาน  Miss Phonkaran Sanpan  
86135603008  นางสาวพัชรินทร์ อิ้มแตง  Miss Patcharin Imtang  
96135603010  นางสาววิภาพร เชียงฉ่ำ  Miss Wiphaphon Chiangcham  
106135603011  นางสาวศุภธิดา เมฆวิรยุทธ์โยธิน  Miss Supatida Mekwirayutyothin  
116135603012  นางสาวสายฝน สุทธิพงษ์  Miss Saifon Sutthiphong  
126135603013  จ่าอากาศตรีจิรันธนิน ไชยวงศ์  FS3 Jirantanin Chaiwong  
136135603014  นายธนพงศ์ พิมพ์ศรี  Mr. Tanapong Phimsri  
146135603016  จ่าอากาศตรีพลวัต บัณชาโต  FS3 Ponlawat Banchato  
156135603017  จ่าอากาศตรีวรพล วรรณทวี  FS3 Worrapon Wannatawee  
166135603018  จ่าสิบตรีศุภวัฒน์ สายพิณ  SM3 Supphawat Saiphin  
176135603019  นายสุริยา นิลหิรัญ  Mr. Suriya Ninhiran  
186135603020  จ่าอากาศตรีอภิวัฒน์ จั่นแก้ว  LAC Aphiwad Jankaew  
196135603022  นางสาวสุธีรา สูยะนันทน์  Miss Sutheera Suyanant  
206135603023  นางสาวอรัญญา ธูปบูชา  Miss Arunya Toopbucha