มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135606001  นางสาวกชกร จงพ่วง  Miss Kotchakorn Jongphuag  
26135606002  นางสาวกาญจนา สารคำ  Miss Kanchana Sarakham  
36135606003  นางสาวจันทิมา เสือเงิน  Miss Jantima Sueangoen  
46135606004  นางสาวณัฐพร เมฆเจริญ  Miss Nuttaporn Makjarern  
56135606005  นางสาวณิชนันทน์ อินขำ  Miss Nitchanan Inkam  
66135606006  นางสาวเบญญาภา รุ่งรักษ์  Miss Benyapha Rungrak  
76135606007  นางสาวปทุมมา นาคบุรี  Miss Pathumma Nakburi  
86135606008  นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา  Miss Waranya Kinmontha  
96135606009  นางสาววาสนา โพธิ์เจริญ  Miss Wassana Phocharoen  
106135606010  นางสาวสมิตา สารีคำ  Miss Samita Sareekham  
116135606012  นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์  Miss Supawadi Kantaram  
126135606013  นางสาวอลิตตา แผ่นทอง  Miss Alitta Paenthong  
136135606014  นายชัยวัฒน์ สาระวรรณ  Mr. Chaiwat Sarawan  
146135606015  นายเชวลิต อินจันทร์  Mr. Choawalit Ainjan  
156135606016  นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส  Mr. Natthawat Noinamsai  
166135606017  นายนพนันท์ อารีเหลือ  Mr. Noppanan Arrelaue  
176135606018  นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์  Mr. Pasuchet Prasartsak  
186135606019  นายวีระพงษ์ บุญทองอ่อน  Mr. Weeraphong Bunthongon  
196135606020  นางสาวสิริวิมล จีนย้าย  Miss Siriwimon Jeenyai  
206135606021  นางสาวนภัสวรรณ กรีบกำไร  Miss Napassawan Krepkumrai  
216135606022  นางสาวพรรณราย มอญชื่น  Miss Phannarai Monchuen  
226135606023  นางสาวมนัชนก ใจเพ็ชร์  Miss Manatchanok Jaipet