มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135602003  นางสาวเกศรินทร์ สาทช้าง  Miss Ketsarin Satchang  
26135602004  นางสาวจุฑาภรณ์ หนูสอน  Miss Jutaporn Nuson  
36135602005  นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิ์สมพงศ์  Miss Chutikan Ritsomphong  
46135602006  นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ  Miss Natchaya Chanthakhun  
56135602007  นางสาวธัญญลักษณ์ ธนาตย์ธนาธิป  Miss Thanyalak Thanatthanathip  
66135602008  นางสาวนริศรา บุญทา  Miss Naritsara Buntha  
76135602009  นางสาวนัฎฐา ธรรมกุล  Miss Nattha Tammakun  
86135602010  นางสาวนิตยา กลัดแก้ว  Miss Nittaya Kadkeaw  
96135602012  นางสาวปานไพลิน ทองบุญชู  Miss Panpailin Thongbunchu  
106135602013  นางสาวภัสวัลค์ จรัสสิริวิชช์  Miss Phatsawan Charatsiriwit  
116135602014  นางสาวภิญญดา นนทธีรภัทร  Miss Pinyada Nontateerapat  
126135602016  นางสาวลลิตา สวัสดิ์ปรีชา  Miss Lalita Sawatpricha  
136135602017  นางสาวลัดดา ว่างบัว  Miss Ladda Wangbua  
146135602019  นางสาววลาลัย ใสสีสูบ  Miss Walalai Saiseesub  
156135602020  นางสาววิจิตรา สวัสดิ์ปรีชา  Miss Wijittra Sawaspreecha  
166135602022  นางสาววิไลพร ดีต่าย  Miss Wilaiporn Deetai  
176135602023  นางสาวศรัญญา พัทมณี  Miss Saranya Phatmanee  
186135602024  นางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม  Miss Sasiporn Panyachaem  
196135602025  นางสาวสาวิตรี ทองพลับ  Miss Sawitri Thongphlap  
206135602026  นางสาวสุภัชชา แก้วนิล  Miss Supatcha Keawnil  
216135602027  นางสาวเสาวลักษณ์ สายหยุด  Miss Saowaluk Saiyut  
226135602028  นางสาวอภัสรา เอี่ยมสะอาด  Miss Apatsara Aimsa-Art  
236135602029  นางสาวอรพินท์ ศรีสกุล  Miss Ooraphin Sisakun  
246135602031  นายทินพัฒน์ บุญลือ  Mr. Tinnapat Boonlue  
256135602033  นายวรรณวุฒิ อ่อนคำ  Mr. Wannavut Onkum  
266135602034  นายสราวุฒิ ทองศรี  Mr. Sarawut Thongsri  
276135602035  นายสายชล สิงห์มา  Mr. Saichol Singma  
286135602036  นายสุทิน เอมพิน  Mr. Sutin Empin  
296135602038  ว่าที่ร้อยตรีธนกร ตั้งวงศ์กิจการ  Acting Sub Lt. Thanakorn Tangwongkijkarn  
306135602039  นางสาวธนาภรณ์ มากพิน  Miss Makphin  
316135602040  นางสาวอาทิตยา ทองประทุม  Miss Arthittaya Thongprathum  
326135602041  นายอนิรุทธิ์ ปันเจียง  Mr. Anirut Phunjieng  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336135602042  นายณัฐพล ทิมฉิม  Mr. Nattaphon Thimchim  
346135602043  นางสาวอมรรัตน์ เทพสุทิน  Miss Amornnat Thepsuthin  
356135602044  นางสาวปรียาภัทร เครือสาร  Miss Preyapat Kuersan  
366135602046  นางทิพาณี อุ่นใจ  Mrs. Tipranee Aunjai  
376135602047  นางสาวเด่นนภา มากดี  Miss Dennapa Makdee  
386135602048  นางสาววรรณพร คำร่วง  Miss Wannaporn Khumruang