มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16135622001  นางสาวกัณฐมณีพิชญ์ ฉิมพาลี  Miss Kanthamaneephit Chimphalee  
26135622002  นางสาวกัลยา กลางวงษ์  Miss Kanlaya Klangwong  
36135622003  นางสาวจินตนา จันทะเชิด  Miss Jintana Janthachat  
46135622004  นางสาวจิรัฐิติกาล ศรีโสภา  Miss Jiruttitigran Srisopha  
56135622006  นางสาวณัฐวดี ปาณะดิษ  Miss Nathawadee Panadit  
66135622008  นางสาวธิจิตา อาษารบ  Miss Tijita Arsarob  
76135622009  นางสาวน้ำหวาน ม่วงคุ้ม  Miss Namwan Muangkum  
86135622010  นางสาวปรารถนา ศรีบุญแปลง  Miss Pratthana Sriboonplang  
96135622011  นางสาวปริศนา จำนงค์ศรี  Miss Prisna Jamnongsri  
106135622012  นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์  Miss Pattamawadee Sudphan  
116135622013  นางสาวพิชชาภัสส์ ทองคำ  Miss Pitchapat Thongkum  
126135622015  นางสาวรัตติกร ทองทา  Miss Rattikorn Thongtha  
136135622016  นางสาววราภรณ์ มายัง  Miss Warapone Mayang  
146135622017  นางสาววริษา อินพิรุด  Miss Warisa Inpirunt  
156135622018  นางสาวสุภัค มากกูล  Miss Supak Makkul  
166135622021  นายจตุพร สุทธิพันธุ์  Mr. Chatuporn Sutthiphan  
176135622024  นายณรงค์ชัย พงษ์ประไพ  Mr. Narongchai Pongprapai  
186135622027  นายนธี สมทรง  Mr. Natee Somsong  
196135622028  นายปิยณัฐ แก้วแดง  Mr. Piyanat Kaewdang  
206135622029  นายพัฒนากร เกษาธิกิจ  Mr. Phatthanakon Kesathikit  
216135622030  นายพิพัฒน์ เอี่ยมสาย  Mr. Pipat Eamsai  
226135622031  นายเมธา อรุณประเสริฐกุล  Mr. Maetha Arunprasertkul  
236135622032  นายศุภกร พระไชยนาม  Mr. Suphakorn Phrachainam  
246135622033  นายสิทธิพร งามมีศรี  Mr. Sittiphon Ngammesi  
256135622035  นางสาวพนัชกร พานไธสง  Miss Phanatchakon Phanthaisong  
266135622036  นายสุทัศน์ พันโท  Mr. Sutad Pantoo  
276135622038  นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์ลอ  Miss Benchamaphon Singlo  
286135622039  นางสาวศุภลักษณ์ เสือเรือง  Miss Suppalak Suaruang