มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167621001  นางสาวชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ  Miss Chadaphat Phattharapanitthanakit  
26167621004  นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน  Miss Wanika Muangwan  
36167621005  นางสาวอภิญญารัตน์ จันตูม  Miss Apinyarat Chantum  
46167621006  พันจ่าอากาศเอกนเรศ จันอู๊ด  FS1. Nares Chunud  
56167621007  นางสาวชนาธิป ลี้ชัยมงคล  Miss Chanatip LeeChaimongkhon  
66167621008  นางสาวฐิชากร แย้มสมพร  Miss Tichakorn Yamsomporn  
76167621010  นางสาวพันทิวา อิศรางกูรณอยุธยา  Miss Phanthiwa Isarankura  
86167621011  นางสาวภัทรนันท์ อินคต  Miss Phattaranan Inkhot  
96167621012  นางสาวรุ่งฤดี ต่ายโพ  Miss Rungrudee Taypho  
106167621013  นางสาวสุกัญญา จันทะเสน  Miss Suganya Jantasen  
116167621014  นายสิทธาวุฒิ ขุนมธุรส  Mr. Sitthawut Khunmathuros  
126167621015  นายสุระกิจ กันเกตุ  Mr. Surakit Kanket