มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167422001  นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์  Miss Tassanee Wanthat  
26167422003  นางรัตน์ชนก แสงอ่วม  Mrs. Ratchanok Seang-ouam  
36167422004  นางสาวศุภลักษณ์ พงษ์พุก  Miss Suphalak Phongphuk  
46167422005  นายดนัย อุ่มชัย  Mr. Danai Aumchai  
56167422006  นายนพฤทธิ์ สร้อยสาย  Mr. Nopparit Soisal  
66167422019  นางสาวสุธิศา วรรณบูรณ์  Miss Sutisa Wannaboon  
76167422021  จ่าสิบเอกกฤชสร ถือนูศร  SM1 Kritchasorn Thuenuson  
86167422025  นายพีระวัฒน์ จิโน  Mr. Peerawat Chino  
96167422028  นางสาวนริศรา บำยุทธิ์  Miss Narissara Bumthyooth  
106167422029  นายโชติวัฒน์ น่วมบาง  Mr. Chotiwat Nuambang  
116167422030  นายพรณรงค์ อยู่คง  Mr. Pornnarong Yookong  
126167422031  นางสาวภาวิณี เรือนคำ  Miss Pavinee Reankom  
136167422035  นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง  Miss Parichat Dowruang  
146167422036  นางสาวอุดมลักษณ์ การะเกษ  Miss Udomluk Karakate