มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16167422007  นางสาวกันยารัตน์ โพธิ์ทอง  Miss Kanyarat Phothong  
26167422008  นางสาวชงโค เกตุทิพย์  Miss Chongkho Khetthip  
36167422009  นางสาวดาวนภา เกตุทอง  Miss Dawnapa Kettonh  
46167422010  นางสาวนฤมล กลิ่นสุคนธ์  Miss Narumol Glinsukon  
56167422011  นางสาวนวลอนงค์ กมลรัตนานันท์  Miss Nuananong Kamolrattananan  
66167422012  นางสาวปรารถนา อินทวงศ์  Miss Prattana Inthawong  
76167422013  นางสาวพนิดา ช่วงชิด  Miss Panida Chuangchit  
86167422014  นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมเกิด  Miss Laddawan Niamkerd  
96167422015  นางสาววาสนา บัวย้อย  Miss Wasana Buayoy  
106167422016  นางศศิธร ยี่ภู่ศรี  Mrs. Sasithon Yeepusri  
116167422017  นางสาวศิริน ใจซื่อ  Miss Sirin Jisue  
126167422018  นางสาวสายสุนีย์ ลาพิงค์  Miss Saysunee Laping  
136167422020  นางสาวสุพรรณวดี วงศ์พุ่ม  Miss Supanvadee Wongpum  
146167422022  นายดนัย จันทร์สามเรือน  Mr. Danai Chansamruean  
156167422023  นายธเนศ ปราบปราม  Mr. Thanate Prabpram  
166167422024  นายนพณัฐ แดงแสงทอง  Mr. Nopphanat Dangsangthong  
176167422026  นายเรวัต ศิวชาติ  Mr. Rewat Siwachat  
186167422027  นายสารัช จำรัสฤกษ์  Mr. Sarach Chamrasroek  
196167422032  นางสาวศุภนิจ โตสุข  Miss Supanit Tosuk  
206167422033  นายวิทวัส ทาเครือ  Mr. Witthawat Thakrua  
216167422034  นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ  Miss Natnapin Tamkhuamchob