มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212106001  นางสาวกรรณิการ์ บุญกว้าง  Miss Ganniga Boonguang  
26212106002  นางสาวกิตติภา กลิ่นเกษร  Miss Kittipar Klinkasorn  
36212106003  นางสาวจรินทร์ทิพย์ บุญพาล้ำเลิศ  Miss Jarinthip Boonpalamlerd  
46212106004  นางสาวจันทร์จิรา ต๊ะวิโล  Miss Janjira Tawilo  
56212106005  นางสาวจันทิมา บุญเรือง  Miss Jantima Bunrueang  
66212106006  นางสาวชลธิชา โพธิ์นอก  Miss Chonticha Ponok  
76212106007  นางสาวชาลิสา คงสุวรรณ  Miss Chalisa Kongsuwan  
86212106008  นางสาวฐิตินันต์ ชูปาน  Miss Thitinan Choopan  
96212106009  นางสาวฐิติพร หามา  Miss Thitipohn Hama  
106212106010  นางสาวนภารัตน์ ยอกร  Miss Naparrat Yorgon  
116212106011  นางสาวนฤมล แซ่โง้ว  Miss Naruemon Zaengow  
126212106012  นางสาวนวรัตน์ แจ่มจันทร์  Miss Nawarat Jamjan  
136212106013  นางสาวบุญญาสา สิงห์ประเสริฐ  Miss Boonyasa Singprasert  
146212106014  นางสาวพรตะวัน แก้วเนตร  Miss Porntawan Kaewnet  
156212106015  นางสาวพัชรพร ชมภูพวง  Miss Phatcharaporn Chomphuphuang  
166212106016  นางสาวภัทราพร อินปัน  Miss Phattharaphon In-Pan  
176212106017  นางสาวมานิตา ตาพรม  Miss Manita Taprom  
186212106018  นางสาววชิราภรณ์ อุ่นไพร  Miss Wachiraporn Aoonpri  
196212106019  นางสาวศุภากร สิงห์ทอง  Miss Supakorn Singtong  
206212106020  นางสาวสาริศา แจ่มหะไทย  Miss Sarisa Jaemhathai  
216212106021  นางสาวสุกัญญา ฉัตรสุภาพงศ์  Miss Sukanya Chatsuphaphong  
226212106022  นางสาวสุวพิชชา บุญเกิด  Miss Suwapitcha Boonkerd  
236212106023  นางสาวอรัญญา ทวีรัตน์  Miss Arunya Taaweerat  
246212106024  นางสาวอารียา ธิดา  Miss Areeya Tida  
256212106025  นายเจนภพ ทองดี  Mr. Janepope Thongdee  
266212106026  นายชัยพฤกษ์ มารศรี  Mr. Chaiyaphuek Marasai  
276212106027  นายณัฐพงษ์ ปานโชติ  Mr. Natthapong Panchot  
286212106028  นายนฐพล สุทธิอภิวัฒน์  Mr. Nathapon Sutiapiwat  
296212106030  นายบุญชู ไผ่เรือง  Mr. Boonchoo Phairueang  
306212106031  นายภาคภูมิ สุขหล่อ  Mr. Pakphoom Suklor  
316212106032  นายวรวุฒิ พนมศิลป์  Mr. Worrawut Phanomsin  
326212106033  นายวิทวัส ยังคำมั่น  Mr. Wittawat Yangkhamman  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212106034  นายอภิสิทธิ์ อินทร์นอก  Mr. Aphisit Ainnok  
346212106035  นายเอกรัฐ ไชยวงศ์  Mr. Aekarat Chaiyawong