มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212118033  นายธีระเดช พิมพ์เสนา  Mr. Theeradech Pimsena  
26212118036  นางสาวกัลยากร จันทบาล  Miss Kanyakorn Chanthaban  
36212118037  นางสาวกุลนิษฐ์ ศรีธรรม  Miss Kunlanit Sritham  
46212118038  นางสาวเกษราภรณ์ สุวรรณสิงห์  Miss Kessarapron Suwannasing  
56212118039  นางสาวจีรนันท์ สีแดง  Miss Jeeranan Seadaeng  
66212118040  นางสาวธนพร บุญยอย  Miss Thanaporn Bunyoi  
76212118041  นางสาวธมลวรรณ ตัณฑมาสน์  Miss Thamonwan Tanthamas  
86212118042  นางสาวนัทธมน รื่นเรณู  Miss Natthamon Ruenrenu  
96212118043  นางสาวนันธิษา สาขำ  Miss Nanthisa Sakham  
106212118044  นางสาวนิรันตี กองพิมพ์  Miss Nirantee Kongpim  
116212118045  นางสาวนิรันรัตน์ ศรีจันทร์  Miss Niranrat Srichan  
126212118047  นางสาวเบญจวรรณ เอมอารมณ์  Miss Benjawan Em-Arom  
136212118048  นางสาวปทุมพร อินทอง  Miss Pathumporn Inthong  
146212118049  นางสาวปริยฉัตร เกตุขาว  Miss Parichat Katkow  
156212118050  นางสาวพัชริดา เทพขันธ์  Miss Phatcharida Thepkhan  
166212118051  นางสาวภัทรวดี ศรีแผ้ว  Miss Pattarawadee Sihpaeo  
176212118053  นางสาววรรณนุสา หมวกอินทร์  Miss Wannusa Muak-In  
186212118054  นางสาววาเลนไทน์ เสริมสถาน  Miss Valentine Sermsatan  
196212118055  นางสาวศศิธร วงค์พระจันทร์  Miss Sasithon Wongphrachan  
206212118056  นางสาวศิรินภา สุ่นเดช  Miss Sirinapa Sundach  
216212118058  นางสาวสุทธิดา สุทธิดี  Miss Suttida Suttidee  
226212118059  นางสาวสุวนันท์ ปานยอด  Miss Suwanun Panyod  
236212118060  นางสาวอดิศา รัตนะ  Miss Adisa Rattana  
246212118061  นางสาวอภิญญา พาจิตร  Miss Apinya Pajit  
256212118062  นางสาวอมรรัตน์ จันทร์พิทักษ์  Miss Amonrat Chanphithak  
266212118063  นางสาวอาทิตยา ทองสา  Miss Athittaya Thongsa  
276212118064  นายตะวัน ติยะสัน  Mr. Tawan Tiyasan  
286212118065  นายปรวรรตน์ จันทร์โท  Mr. Porawat Chantho  
296212118066  นายพรชัย จันเจ๊ก  Mr. Pornchai Janjek  
306212118067  นายภาวินท์ กาปัญญา  Mr. Pawin Gapanya  
316212118068  นายศักรินทร์ พรหมตา  Mr. Sakkarin Phromta  
326212118069  นายศุภกร กองนิล  Mr. Supphakorn Kongnin  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212118070  นายสรศักดิ์ คำฟัก  Mr. Sorasak Kamfak