มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212111002  นางสาวกิตติยาภรณ์ พูนรัมย์  Miss Kittiyaporn Poonrum  
26212111003  นางสาวจรินทิพย์ เลี่ยมวิลัย  Miss Jarinthip Liamwilai  
36212111004  นางสาวธัญญารัตน์ บัวสุข  Miss Thanyarat Buasuk  
46212111005  นางสาวน้ำทิพย์ อร่ามศรี  Miss Namthip Aramsri  
56212111006  นางสาวภาวิษา ทองคำนุช  Miss Phawisa Thongkamnuch  
66212111008  นางสาววิชญา เรืองรัตน์  Miss Wichaya Ruangrat  
76212111009  นางสาววิลาวัลย์ อิ่มขุนทอง  Miss Wilawan Imkhunthong  
86212111010  นางสาวอรุณรัตน์ เรือนคำ  Miss Arunrat Rueankham  
96212111011  นายกฤตภาส เพชรทอง  Mr. Krittapat Phetthong  
106212111012  นายเกียรติศักดิ์ คำพินเศษ  Mr. Kiettisak Kumpinsate  
116212111013  นายคณิน แก่นสา  Mr. Khanin Kaensa  
126212111014  นายคมเพชร ทองไทย  Mr. Komphet Thongthai  
136212111015  นายจิรายุ ธรรมมะ  Mr. Jirayu Thamma  
146212111016  นายจิรายุศ กองดิน  Mr. Jirayut Kongdin  
156212111017  นายเจนรบ บุญมา  Mr. Jenrob Bonma  
166212111018  นายชยุต แก้วกัลยา  Mr. Chayut Kaewkanlaya  
176212111020  นายไชยเชษฐ์ ฉ่ำเกตุ  Mr. Chaiychet Chamket  
186212111021  นายญาณวัฒน์ เนียมเอม  Mr. Yannawat Niamaem  
196212111022  นายธนภัทร สุขทั่ง  Mr. Tanapat Sukthang  
206212111024  นายธนายุ สีม่วง  Mr. Thanayu Seemuang  
216212111026  นายธีรวุฒิ กลิ่นกรุด  Mr. Teerawut Klinkrud  
226212111027  นายประดิษฐ์ อยู่ทิพย์  Mr. Pradit Yootip  
236212111028  นายพิพัฒน์ คงเจริญ  Mr. Phiphat Kongjareon  
246212111029  นายเมฆิน เกตุชาวนา  Mr. Makhin Ketchawna  
256212111030  นายยศพล พรมขัน  Mr. Yotsapon Promkun  
266212111031  นายรณกร กองศัก  Mr. Ronnakorn Kongsak  
276212111032  นายสุทธิ สมศรี  Mr. Sootti Somri  
286212111033  นายสุริยะกานต์ สร้อยระย้า  Mr. Suriyakan Sroiraya  
296212111034  นายอรรถพร แสนสิงห์  Mr. Auttaporn Sansing  
306212111035  นายอานนท์ อรรถอินทรีย์  Mr. Arnon Oatthaainsi