มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212111023  นายธนัช ลิดสิน  Mr. Tanad Lidsin  
26212111036  นางสาวจิระประภา ดวงเทียน  Miss Jiraprapa Duangthien  
36212111037  นางสาวเจนจิรา จำธรรม  Miss Jenjira Jamtham  
46212111039  นางสาวนลินนิภา พุ่มพวง  Miss Nalinnipa Pumpoung  
56212111040  นางสาวนุชนาฎ อ่อนปาน  Miss Nutchanat Onphan  
66212111041  นางสาวปิ่นอนงค์ คองสันเทียะ  Miss Pinanong Kongsanthia  
76212111042  นางสาวพันทิลา มากหลาย  Miss Pantila Maklai  
86212111043  นางสาวภัสราพร นาคแพง  Miss Phatsaraporn Nakphaeng  
96212111044  นางสาววรินพร ระโส  Miss Varinporn Raso  
106212111045  นางสาวอารียา ศรีบุรินทร์  Miss Arriya Sriurin  
116212111046  นายกฤษณะ ทองนุ่ม  Mr. Kitsana Thongnum  
126212111047  นายจิรันตน์ อินอ้น  Mr. Jiran Inon  
136212111048  นายณรัญชน์ธร อุตตะมะ  Mr. Naranthon Uttamah  
146212111049  นายธนภพ จันทรวงศ์  Mr. Tanaphob Jantarawong  
156212111050  นายธนัญชัย อินขาว  Mr. Tananchai Inkhaw  
166212111051  นายธีรพัฒน์ ปิ่นทอง  Mr. Thiraphat Pinthong  
176212111052  นายธีรภัทร วาดวงษ์  Mr. Thiraphat Watwong  
186212111053  นายนราธิป ภู่พรม  Mr. Narathip Puprom  
196212111054  นายนัฐพล บุญลอย  Mr. Natthapon Boonloy  
206212111055  นายนิธิกร ยาน๊ะ  Mr. Nithikorn Yana  
216212111056  นายพงศกร ฟักตั้ง  Mr. Phongsakon Faktang  
226212111057  นายพชร นวนแก้ว  Mr. Pachara Nuankaew  
236212111058  นายภทรธร ขำสว่าง  Mr. Patarathon Khamsawang  
246212111059  นายภูริวัฒน์ ธงชัย  Mr. Phuriwat Thongchai  
256212111060  นายรังสิมันตุ์ คงสุวรรณ  Mr. Rangsiman Khongsuwan  
266212111061  นายวิโรจน์ แสนยศ  Mr. Wirot Saenyot  
276212111062  นายวุฒิชัย ศรีมุข  Mr. Wuttichai Srimook  
286212111064  นายสุธเนตร นิลสนธิ  Mr. Sutthanet Ninsonthi  
296212111065  นายหาญชัย แซ่ลี  Mr. Hanchai Saelee  
306212111066  นายอดุลย์ พันธมิตร  Mr. Adool Pantamit  
316212111067  นายอธิราช แสงดารา  Mr. Athirat Sangdara  
326212111068  นายอนุวัฒน์ สีมุเทศ  Mr. Anuwat Seemuthet  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212111069  นายเอกพงษ์ บุญลอย  Mr. Aekkapong Boonloy