มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212105001  นางสาวกนกวรรณ พุทธา  Miss Kanokwan Phuttha  
26212105002  นางสาวกมลทิพย์ บุญโต  Miss Kamonthip Boonto  
36212105003  นางสาวจารุวรรณ นาคเนียม  Miss Jaruwan Naknaem  
46212105004  นางสาวชลดา ศรีไพร  Miss Chonladha Sriprai  
56212105005  นางสาวฐิตาภา คำสว่าง  Miss Thitapha Kamsawang  
66212105006  นางสาวฐิติพร ขำบางโพธิ์  Miss Thitiphon Khombangpho  
76212105007  นางสาวบุษยา วันรังษี  Miss Bussaya Wanrangsri  
86212105008  นางสาวปวริศา ทิมเทศ  Miss Pawarisa Thimthes  
96212105009  นางสาวปัณณรัตน์ โสมาลา  Miss Pannarat Somala  
106212105010  นางสาวปิยะวรรณ พาพันธ์  Miss Phiyawan Papan  
116212105011  นางสาวพรพิมล จันทร์สมบัติ  Miss Pornpimon Jansombut  
126212105012  นางสาวภิมนพัฒน์ เนียมแท่น  Miss Pimonpat Niamthaen  
136212105013  นางสาวมยุวลี เฮงหลี  Miss Mayuwalee Henglee  
146212105014  นางสาวมัณฑนา อินรอด  Miss Mantana Inrod  
156212105015  นางสาวเมขลา เย็นขัน  Miss Mekkala Yenkhan  
166212105016  นางสาวรุ่งอรุณ สาแก้ว  Miss Rungarun Sakaeo  
176212105017  นางสาววนิดา สุขมาก  Miss Vanida Sukmak  
186212105018  นางสาวสุภาวดี มูลคำ  Miss Supawadee Moonkham  
196212105019  นางสาวสุวรรณา ขังทัด  Miss Suwanna Kangtad  
206212105020  นางสาวหัทยา ชำนาญผา  Miss Hadthaya Chamnanpa  
216212105021  นางสาวอภิชญา คำพะวา  Miss Apitchaya Kumpawa  
226212105022  นางสาวอรนุวรรณ พัฒนแหวว  Miss Onnuwan Pattanawawe  
236212105023  นางสาวอารียา เม่นขาว  Miss Areeya Menkhaw  
246212105024  นายจิรเมธ ลือชา  Mr. Jiramet Luecha  
256212105025  นายญาณวรุตน์ ยมจันทร์  Mr. Yanvarut Yomchan  
266212105026  นายศตวรรษ ประทุมวงษ์  Mr. Sattawat Partumwong  
276212105027  นายอภิรักษ์ กลิ่นลอย  Mr. Apirak Glinloy  
286212105028  นางสาวสุพัฒตรา ศรีสุราช  Miss Supatta Srisurach