มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212207001  นางสาวกมนนุช จันอักษร  Miss Kamonnuch Chanoakson  
26212207002  นางสาวกมลลักษณ์ บรรจง  Miss Kamollak Banjong  
36212207003  นางสาวเกษราภรณ์ เครื่องมา  Miss Gasaraporn Khruangma  
46212207004  นางสาวจารุวรรณ พรมรอด  Miss Jaruwan Promrod  
56212207005  นางสาวจิราภรณ์ วรรณศิริ  Miss Chiraporn Wannasiri  
66212207006  นางสาวจุฑารัตน์ ปานเถื่อน  Miss Jutarat Pantain  
76212207007  นางสาวชลธิชา ตาใจ  Miss Chonthicha Tajai  
86212207008  นางสาวนฤมล เพชรเกตุ  Miss Naruemon Phetket  
96212207009  นางสาววิมลสิริ วรรณไทย  Miss Wimonsiri Wannathai  
106212207010  นางสาวศศิธร ผดุงฤทธิชัย  Miss Sasithon Phadungrittichai  
116212207011  นางสาวศิริยากร ไกรสุข  Miss Siriyakorn Kraisuk  
126212207012  นางสาวสุพัชชา ชูพันธ์  Miss Suphatcha Chuphan  
136212207013  นางสาวสุภัสสรา ศรีชู  Miss Supatsara Sri-Choo  
146212207014  นางสาวอรชุดา โรจน์แก้ว  Miss Orchuda Rojkaew  
156212207015  นายเชิดศักดิ์ อินปัน  Mr. Shirdsak Inpan  
166212207016  นายธีรเมธ ไชยศรีสงคราม  Mr. Teeramat Chaiseesongkram  
176212207017  นายนพดล ม่วงเเก้ว  Mr. Noppadol Muangkaew  
186212207018  นายวรภัทร บวบขม  Mr. Worapat Buabkhom  
196212207019  นายวุฒิชัย ใจสุข  Mr. Wuttichai Jaisuk  
206212207020  นายศรีเขมมา พิมพ์บูลย์  Mr. Srikhemma Phimbun  
216212207021  นายสิทธิเบศร์ พรมมี  Mr. Sitthibet Prommee  
226212207022  นางสาวกัลยา โสพรม  Miss Kanlaya Soprom