มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212201001  นางสาวปิยธิดา ม่วงทิม  Miss Piyathida Muangtim  
26212201002  นางสาวภรวริน สอนสุด  Miss Pornwarin Sonsud  
36212201003  นางสาวอมรรัตน์ ขอนทอง  Miss Amonrat Khonthong  
46212201004  นางสาวอมรรัตน์ ถิ่นซื่อตรง  Miss Amonrat Thinsuetrong  
56212201005  นายกองทัพ จ่ายหนู  Mr. Kongtup Jainoo  
66212201006  นายเกียรติศักดิ์ วังเสนา  Mr. Kiardtisak Wangsena  
76212201007  นายติณณภพ ตรงต่อกิจ  Mr. Tinnapop Thongthokij  
86212201008  นายธีรภัทร บุญสมวล  Mr. Thiraphat Bunsamuan  
96212201009  นายพลเชษฐ์ สุขผึ้ง  Mr. Phonlachet Sukpheung  
106212201010  นายพศวัต กาทอง  Mr. Phodsawt Kathong  
116212201011  นายวัชรพงษ์ มหานิล  Mr. Watcharapong Mahanil  
126212201012  นายวิศิษฏ์สิริ เลี่ยมวัฒนสุธา  Mr. Wisitsiri Liamwatthanasutha  
136212201013  นายศตวรรษ ชาติชำนาญ  Mr. Sattawat Chatchamnan  
146212201014  นายศุภโชค แสงรัตน์  Mr. Suppachok Sangret  
156212201015  นายเศรษฐพันธ์ เขียวคล้าย  Mr. Setthaphan Khiaokhlai