มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212229001  นางสาวกุลดา แก้วกล้า  Miss Kunlada Kaewkla  
26212229002  นางสาวพัทธวรรณ คำชมภู  Miss Pattawan Kamchomphu  
36212229003  นายคริษฐ์ธกรณ์ ทองศรีจันทร์  Mr. Khritthakon Thongsrichan  
46212229004  นายณัฐพงค์ งามละม่อม  Mr. Nattaphong Ngamlamom  
56212229005  นายธีรพงษ์ พิมเสน  Mr. Teerapong Pimsen  
66212229006  นายนพนัส ใจดุ  Mr. Noppanat Jaidu  
76212229007  นายนพรัตน์ แสงปัญญา  Mr. Noppharat Saengpanya  
86212229008  นายปรมินทร์ คงแท้  Mr. Porramin Khongtae  
96212229009  นายประชา จี้เพ็ชร  Mr. Pracha Jeepetch  
106212229010  นายพีรพัฒน์ กลิ่นหอม  Mr. Phiraphat Klinhom  
116212229011  นายพีรยุทธ์ เพ็งบุตร  Mr. Peerayut Pangbut  
126212229012  นายภัทรพัฒน์ โกศัย  Mr. Pattarapat Kosai  
136212229014  นายอธิวัฒน์ ฉิมสวัสดิ์  Mr. Athiwat Chaimsawat  
146212229015  นายอภิสิทธิ์ เขียวฤทธิ์  Mr. Apisit Khiawrit