มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Cosmetic Product Development) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212260001  นางสาวชญาณี ถิ่นตระกูล  Miss Chayani Thintrakun​  
26212260002  นางสาวธนัชพร ประเสริฐ  Miss Thanatporn Prasert  
36212260003  นางสาวนิชญา ทับตา  Miss Nitchayatubtra Tubtra  
46212260004  นางสาวพิชชาอร กุลวงษ์  Miss Pitchaorn Kunlawong  
56212260005  นางสาวมณฑิตา ศรีอ่อนนุช  Miss Montita Siroonuch  
66212260006  นางสาวมุธิตา ตั้งเจตสกาว  Miss Mutita Tangjetsakow  
76212260007  นางสาวรัตติยาพร สังเขป  Miss Rattiyaporn Sungkep  
86212260008  นางสาวอรุณี พุทธา  Miss Arunee Puttha  
96212260009  นางสาวอารตี สายอุ่นใจ  Miss Aratee Saiunjai