มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212419001  นางสาวกรัณฑา คำแจง  Miss Karuntha Khumjaeng  
26212419002  นางสาวกัญญารัตน์ พันทัพ  Miss Kanyarat Pantap  
36212419003  นางสาวกิ่งกาญจน์ ใจมูล  Miss Kingkarn Jaimool  
46212419004  นางสาวขวัญใจ ชอบธรรม  Miss Khanjai Chobtam  
56212419005  นางสาวจรรยพัชร ประวิตรกุล  Miss Janyapat Prawitkun  
66212419006  นางสาวจันทกานต์ สังข์ทอง  Miss Chanthakan Sangthong  
76212419007  นางสาวชลธิชา อันยงค์  Miss Chonticha Unyong  
86212419008  นางสาวชุติมา บุตรดี  Miss Chutima Butdee  
96212419009  นางสาวณัฐณิชา นนท์ประสาท  Miss Nutnicha Nonparsat  
106212419010  นางสาวธนพร คุ้มวงษ์  Miss Thanaporn Kumwong  
116212419011  นางสาวธนภรณ์ เพียรกิจกรรม  Miss Thanapon Phienkijakam  
126212419012  นางสาวนพรัตน์ สุขเกษม  Miss Nopparat Sukkasem  
136212419013  นางสาวนภา ประชุม  Miss Napha Prachoom  
146212419014  นางสาวนัฐพร อินทร์วงศ์  Miss Nutthaporn Inwong  
156212419016  นางสาวพนิดา แก้วคำ  Miss Phanida Kaewkham  
166212419017  นางสาวพิชญา อินทรีย์  Miss Pitchaya Insee  
176212419018  นางสาวพิชญารัตน์ แสนลี  Miss Pitchayarat Sanlee  
186212419019  นางสาวพิมพ์ลภัส เสือโต  Miss Phimlaphat Sauto  
196212419020  นางสาวพิยดา นรมานิตย์  Miss Phiyada Normanit  
206212419022  นางสาวภูศนิสา พลสวัสดิ์  Miss Phusanisa Phonsawat  
216212419023  นางสาวมินตา ปิ่นมณี  Miss Minta Pinmanee  
226212419024  นางสาวโยษิตา บุญเกตุ  Miss Yosita Boonket  
236212419025  นางสาววริษา นุ่มพรม  Miss Warisa Numphrom  
246212419026  นางสาววิรัณชนา โสประดิษฐ์  Miss Wiranchana Sopradit  
256212419027  นางสาวศุภิสรา บุญโล้น  Miss Supisara Boonlon  
266212419028  นางสาวสุนิสา ทะนอมรัมย์  Miss Sunisa Thanomram  
276212419029  นางสาวสุภารัตน์ อากรนาก  Miss Suparat Akornnak  
286212419030  นางสาวสุวรรณา เยี่ยมสมุทร  Miss Suwanna Yiamsamut  
296212419031  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทุรัตน์  Miss Saowalak Inthurat  
306212419032  นางสาวอนุธิดา เรียนพร้อม  Miss Anuthida Rianprom  
316212419033  นางสาวอรพิน วงศ์จันทร์  Miss Orapin Wongchan  
326212419034  นางสาวอินทิรา หอมพิกุล  Miss Intira Homphikul  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336212419035  นายกัมปนาท มาคง  Mr. Kampanat Makong  
346212419036  นายเขมชาติ มากดี  Mr. Kemmachat Markdee  
356212419037  นายชาญธนพัฒน์ เกตุแก้ว  Mr. Chanthanaphat Ketkeaw  
366212419038  นายชินพันธ์ นาชัยสิทธิ์  Mr. Chinnaphan Nachaisit  
376212419039  นายฐิติวัฒน์ โฉมงาม  Mr. Thitiwat Chomngam  
386212419040  นายณัฐภัทร พุ่มชา  Mr. Nattapat Pumcha  
396212419041  นายนิปุณธรณ์ ยาทรัพย์  Mr. Nipunthon Yasap  
406212419042  นายพงศธร อุปรีพร้อม  Mr. Pongsaton Aupreeprom  
416212419043  นายวทัญญู สุขเถื่อน  Mr. Watanyoo Sooktune  
426212419044  นายวรพล โพธิ์ทอง  Mr. Woraphon Phothong  
436212419045  นายวรินทร์ลดา มังคะละ  Mr. Warinlada Mangkala  
446212419046  นายศิริพัฒน์ จันทร์เพ็ญ  Mr. Siriphat Chanpen  
456212419047  นายอานนท์ คำสามัคคี  Mr. Arnon Camsamakkee  
466212419075  นางสาวสลิลทิพย์ ประดิษฐทอง  Miss Salinthip Praditthong