มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16212208001  นางสาวกนกพร สุขหนุน  Miss Kanokporn Suknoon  
26212208002  นางสาวกัญญารัตน์ พรมสอน  Miss Kanyarat Promsorn  
36212208003  นางสาวกัลยา เลาปรากด  Miss Kanlaya Laoprakot  
46212208004  นางสาวคัทลียา จาดยางโทน  Miss Catthaleeya Jadyangtone  
56212208005  นางสาวจารุวรรณ แสงอรุณ  Miss Jaruwan Sanegarun  
66212208006  นางสาวจุฑามาศ จำปาเทศ  Miss Juthamat Jumpated  
76212208007  นางสาวชญาศา เอี่ยมสะอาด  Miss Chayasa Iamsaart  
86212208008  นางสาวฐิดารัตน์ ไกรสังข์  Miss Thidarat Kraisang  
96212208009  นางสาวณัชชา พานิชสกุลชัย  Miss Natcha Panichsakulchai  
106212208010  นางสาวณัฐนิชา ว่องวิไลรตน์  Miss Natnicha Wongvilairat  
116212208011  นางสาวธนัชพร ราชอ่อง  Miss Thanatchaporn Ratchaong  
126212208012  นางสาวปริชญา คำเฝ้า  Miss Parichaya Kamfao  
136212208013  นางสาวปริยฉัตร ภานุมาศ  Miss Priyachat Panumas  
146212208014  นางสาวปัทมา ทองชุ่ม  Miss Patthama Thongchum  
156212208015  นางสาวรัตนาภรณ์ รีเรียง  Miss Rattanaporn Rereng  
166212208016  นางสาววิมล การะเกตุ  Miss Wimon Karaket  
176212208017  นางสาววิยะดา บุญลอย  Miss Wiyada Bunloi  
186212208018  นางสาววิลาสินี ต๊ะเทียน  Miss Wilasinee Tathian  
196212208019  นางสาวศุภาพิชญ์ มิ่งมิตร  Miss Supaphit Mingmit  
206212208020  นางสาวสิรภัทร วงษ์ยะลา  Miss Siraphat Wongyala  
216212208021  นางสาวสุมิตรตา ถนอมกาย  Miss Sumittra Tanomkay  
226212208022  นางสาวอภิชญา มีมาก  Miss Apichaya Meemak  
236212208023  นายกฤติเดช หงวิรัชมิ์  Mr. Krittidet Hongwilat  
246212208024  นายจารุวิทย์ โพธิ์ปาน  Mr. Jaruwit Phopan  
256212208025  นายชัยวัฒน์ พัดแหวว  Mr. Chaiwat Patwaew  
266212208026  นายธนดล สงวนศิลป์  Mr. Thanadon Sanguansin  
276212208027  นายธนากร สินประเสริฐ  Mr. Thanakorn Sinprasoet  
286212208028  นายธีรภัทธ์ อินทพัฒน์  Mr. Thiraphat Inthaphat  
296212208029  นายบารมี ธารินันท์ชานนท์  Mr. Baramee Tharinanchanon  
306212208030  นายวัชรินทร์ จิตรกำเหนิด  Mr. Watcharin Chitkamnoet